mentides i fake news sobre el mercat del lloguer, els seus actors, la regulació de preus i el dret a l’habitatge

Es defineixen les fake news com la publicació d’informació falsa no contrastada per modificar el criteri de l’opinió pública intencionadament per obtenir el resultat desitjat. Un fet contrastable com un assassinat no seria una mentida news però la seva intencionalitat si. Seguint aquest criteri en economia i en les ciències socials tota informació seria una informació falsa perquè depèn del criteri del que la publica i no hi ha dades objectives demostrables.

Els mitjans de comunicació parlen que els bancs presten els diners dels seus clients i aquesta és la raó per la qual cobren un interès per la intermediació entre posseïdors de capital i deutors. Això és una fake news . Per poc que furgui a Internet hi ha molts referències que diuen que la banca privada – prestamistas- té la potestat de crear diners del no-res i que cap banc central occidental té únicament el poder sobirà en la creació monetària. Però en canvi si pregunta a la universitat, a saberuts economistes o a un ciutadà del carrer li repetiran que aquesta fake news és veritat.

Aquest document vol indagar precisament sobre les mentida news en el lloguer, els seus actors, qui i com es configuren els preus i les possibles eines per punxar la bombolla d’aquest mercat a l’estat espanyol. Tot i que possiblement la nostra informació també sigui una “mentida news” almenys volem donar-li elements perquè vostè elabori el seu propi criteri .


El mercat del lloguer no és lliure: un contracte de lloguer és un contracte d’adhesió

Afirmem que el mercat “lliure” del lloguer no existeix perquè el que està en joc és el dret humà a l’habitatge. No és un mercat de “lliure competència” on venedors i compradors sense coerció configuren una relació contractual com indicaria la definició clàssica liberal (* 1) . El propietari va a fer un negoci però el llogater va a exercir un dret humà reconegut en tots els tractats signats per l’Estat espanyol. Per tant, un contracte de lloguer és un contracte d’adhesió on una part imposa la totalitat de les condicions.

Si el propietari perd diners perquè l’inquilí no li paga o li ha destrossat el pis es queixa amargament i exigeix ​​que l’Estat assumeixi les pèrdues provocades pel morós professional. On queda llavors el risc de l’inversor o el greuge comparatiu amb altres emprenedors que han d’assumir el seu fracàs individualment? La pretensió generalitzada dels propietaris d’assegurar el negoci xoca totalment amb la llibertat de lliure concurrència que pregonen.

En realitat, el propietari realitza un xantatge econòmic a l’Estat perquè desnonarà al llogater -morós – i l’administració suposadament hauria allotjar a aquesta unitat de convivència no desitjada. Però això és fals també perquè l’Estat espanyol intervé en les lleis assegurant amb contraprestacions a l’arrendador el seu negoci com veurem en el següent apartat. El que si és segur és que l’Estat espanyol abandona a la seva sort als ciutadans perquè no té un parc d’habitatge públic ni social digne d’aquest nom.

Un exemple clar d’aquest xantatge a l’Estat són les ajudes al lloguer que reparteix o ha repartit el mateix Estat, les Autonomies o els ajuntaments. Quan una llar pobre no pot atendre els rebuts del lloguer sol anar a aquests serveis a demanar ajuda. En aquest cas, per què no generalitzem aquest sistema? sempre que algú no pugui pagar una factura que s’adreci a les administracions perquè la hi paguin. És fantàstic no? O per què uns sí i altres no. Doncs molt senzill, perquè l’habitatge està consagrada en la Constitució i en la LAU com un dret fonamental i l’Estat oculta això perquè els propietaris el parasitin millor.


El contracte de lloguer no és un contracte privat entre ciutadans lliures.

I això és així si llegim de manera literal la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans – LAU- on en el seu preàmbul exposa: (*2)

Por ello, la finalidad última que persigue la reforma es la de coadyuvar a potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos como pieza básica de una política de vivienda orientada por el mandato constitucional consagrado en el artículo 47, de reconocimiento del derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

La consecución de este objetivo exige una modificación normativa que permita establecer un equilibrio adecuado en las prestaciones de las partes, y aunque es evidente que el cambio normativo por sí mismo no constituye una condición suficiente para potenciar la oferta en este sector, sí es una condición necesaria para que ello se produzca. La regulación sustantiva del contrato de arrendamiento debe partir de una clara diferenciación de trato entre los arrendamientos de vivienda y los destinados a cualquier otro uso distinto del de vivienda…….

El preàmbul d’aquesta llei de 1994 que reforma la del 85, totes dues en governs del Psoe de F.González, entén que les antigues lleis franquistes posteriors a la guerra civil i la del 1964 havien congelat les rendes que pagaven els llogaters i el negoci era “ineconómico” com assegura la reforma del 94. Així doncs, les modificacions normatives especificades estan en relació a assegurar l’incentiu econòmic dels propietaris a llogar els seus habitatges per fer negoci i d’altra banda que hi hagi un parc d’habitatges de lloguer que aquesta època ja s’havia reduït al 18%. Tota una anomalia europea. Aquesta llei sense dir-ho recull implícitament doncs que:

 • l’Estat espanyol renuncia a la construcció d’un parc d’habitatge públic i que deixa a la iniciativa privada l’existència d’un parc d’habitatges de lloguer que asseguri l’aplicació de l’article 47, o sigui, el dret de tots els espanyols a gaudir d’un habitatge digne i adequat.
 • per assegurar que aquest negoci no sigui “ineconómico” garanteix contraprestacions en aquest cas a la propietat privada.
 • les contraprestacions a la “inhibició pública” de garantir l’article 47 de la Constitució espanyola – o sigui, NO! a un parc públic de lloguer- són deduccions i desgravacions fiscals a la propietat en els impostos, reducció dels temps dels contractes i …
 • a més la LAU assegura el dret substantiu d’aquesta norma i totes les conseqüències jurídiques en lleis com C.Civil o LEC que porten parell reformes posteriors com el desnonament exprés del 2011.

No hi va haver significatives veus discordants en aquesta “aposta de l’Estat espanyol” que suposa un enorme esforç pressupostari per garantir un mercat d’habitatges de lloguer com a mandat constitucional. Compte! No tots els negocis ni contractes tenen tan gran intervenció pública perquè la cantarella neoliberal asseguraria que estem davant d’un Estat totalitari. O sigui, qualsevol negoci no té protecció pública però aquest sí. El “colmado del costat de casa” pot ser abandonat a la seva sort, que no es fiqués en aquell negoci !. No obstant això, el propietari immobiliari sí que té la cobertura pública per assegurar al que l’Estat s’inhibeix.

El caràcter “constitucional” d’aquest servei públic encobert que fan els arrendadors privats està tan integrat en les lleis tributàries que és impossible que renunciïn a ell quan es declaren els ingressos de les obligacions fiscals. Fins al punt que un arrendador que es negarà a col·laborar amb l’Estat no pot imputar els ingressos de les rendes immobiliàries en el càlcul de l’IRPF o en l’Impost de Societats, més que acceptant els beneficis fiscals que ofereix cada impost. O dit d’una altra manera, tant si realitza frau com si declara, el forat fiscal s’ho menja la Hisenda Pública espanyola …

Nosaltres hem pogut quantificar l’esforç pressupostari en una xifra anual al voltant dels 10.000 milions anuals, però la Hisenda pública espanyola no dóna dades, hi ha un absolut silenci estadístic, s’oculta una xifra que és 2,5 vegades el pressupost de Sanitat en 2018. la xifra varia en funció del nombre d’habitatges llogats, de manera que, com cada vegada hi ha menys llars amb perfil financer solvent, hi ha més llars que van al lloguer i per tant més propietaris que es beneficien dels avantatges fiscals estatals per llogar els seus habitatges i per tant el forat pressupostari de l’Estat espanyol és més gran. Podem dir més, si el parc d’habitatge de lloguer lliure arribes al 35 o 40% les exencions i desgravacions fiscals es tornarien insostenibles per a l’Estat espanyol. Per això ens permetem afirmar que …

Creiem fermament doncs que tots els contractes privats signats a l’Estat espanyol són de lloguer social -per iniciativa privada- ja que el servei constitucional que presta el propietari al llogater està recollit en les lleis i gaudeixen de l’empara econòmic estatal en els tributs. En tots menys en un: el preu de l’arrendament i la seva durada és lliure. A diferència del tracte amb el propietari, l’Estat genera un greuge comparatiu enorme amb el llogater

+++ INFO SOBRE AQUEST TEMA>>>>

En España se oculta que todos los contratos firmados son “de alquiler social” y eso debe tener consecuencias legales y procesales en la burbuja inmobiliaria


El IPC de l’HABITATGE està manipulat

El lloguer sempre puja per què inclou un augment del cost de la vida o bé perquè en la renovació del contracte s’imposen pujades arbitràries. Però l’IPC mai ha reflectit el cost de la vida per a la majoria de la població que sobreviu en el dia a dia. L’IPC recull els augments dels lloguers però el pes del rebut del lloguer a la cistella de l’IPC és molt baix en relació al pes que adquireix per a la majoria de llars que viuen en lloguer que des d’inicis de segle representa la meitat de la renda familiar disponible (* 3). La ponderació del lloguer a la cistella de l’IPC és del 14% el 2017 quan aquest element es porta a milers de llars més de la meitat del pressupost familiar. Però el lloguer també puja quan es renova el contracte perquè com a contracte d’adhesió el propietari imposa les condicions …

Però la ponderació de l’habitatge en propietat, majoritària al nostre país, mai s’ha recollit en l’IPC. Tampoc es recull en altres països com EUA No és una relliscada, és una política per amagar el pes de la mateixa en l’IPC. L’augment del preu de l’habitatge en propietat té molt a veure amb la del lloguer, per la senzilla raó que una de les maneres de calcular correctament el preu de la renda és amb el PER (Price Earnings Ràtio), és a dir, que si l’habitatge de compra puja el que la lloga vol més diners (* 4). Com els preus de l’habitatge de compra, la mateixa bombolla, es reflecteix també en el lloguer. Al final és el capital financer el que decideix per nosaltres les nostres vides ja que els bancs privats són els que tenen la palanca de la creació monetària i l’assignació a gran escala de finançament al sector immobiliari. Poden deduir fàcilment que un habitatge s’amortitza entre 20 i 30 anys amb el lloguer i després si a sobre es ven, el propietari recupera la inversió un cop més.

El projecte Cases Tristes (* 5) mostra a les clares per al període 1996-2007 com la inclusió del preu de l’habitatge de compra -hinchada per el finançament hipotecari bancària i les desgravacions fiscals al primer habitatge que ajudaven a l’efecte rebot de preus – hagués provocat una alça molt espectacular dels preus. Per exemple, l’any 2003, si s’hagués afegit la pujada del preu de compra de l’habitatge a la cistella el IPC hagués passat de 2,6% a 7,3 … gairebé 5 punts. La no inclusió de l’habitatge de compra en l’IPC és un acte polític conscient, molts països occidentals tenen l’acord de no incloure l’habitatge de compra en l’IPC com EE.UU, per amagar la sagnia sobre les llars.

En el projecte Casas Tristes es pot veure la sèrie estadística completa 1996-2007 si té visor de Flash instal·lat en el navegador. Des aquí pot baixar-se directament l’arxiu i visualitzar-.


El mercat de lloguer està manipulat per la banca privada i el BCE

En els nostres blocs ho venim repetint intencionadament, com pluja fina, perquè el control de la banca en la creació monetària – crea diners del no-res en forma de deute – és la base perquè aquests prestadors privats, oligarques tipus Botín o González, controlin la assignació de finançament a l’economia i als sectors econòmics que ells decideixen sense intervenció pública i per tant democràtica. Les repetides bombolles del sector immobiliari tenen el seu origen, causa i culpa a la Banca espanyola, per la qual cosa els serà fàcil deduir que a la bombolla del lloguer tenen una gran responsabilitat ja que són part interessada en extreure el màxim de rendes de les classes més humils independentment que després es pugin a l’onada especulativa dels propietaris marginals que són majoria en aquest país. Practiquen l’acumulació per despossessió de les classes més humils: és lluita de classes.

El lobby entre el poder financer europeu i espanyol amb els poders públics s’oculta després de l’aparença d’una democràcia legislativa i institucional que en realitat ha estat buidada de contingut, despullada. L’important passa al marge del poder legislatiu o s’oculta entre bambolines a l’ull fiscalitzador de l’opinió pública. Un exemple flagrant són les compres d’emissions de deute des de paradisos fiscals dins del programa

El Govern d’Espanya amb el suport del Parlament i el Senat estan comprant deute corporatiu -CSPP- de les mateixes socimis que estan inflant la bombolla immobiliària que espremen les rendes a les llars de lloguer. Aquesta operativa l’hem estat treballant des de fa temps perquè és molt important. El Banc Central Europeu li indica al Banc d’Espanya -BdE- la proporció de deute corporatiu que té assignada per quota-estat. El BdE compra al mercat de renda fixa – AIAF- aquesta proporció de milers de milions d’euros, que té assignada, de deutes contrets o de tercers que prèviament han titulitzat bancs i empreses. Aquesta deute creat del no-res en ser comprada pel BCE resideix en les voltes de cada un dels bancs estatals, els reporta els beneficis de l’emissió i l’empresa obté liquiditat immediata. Aquesta és l’operativa de “l’expansió quantitativa”. Aquest enorme privilegi monetari, comunió d’interessos, només està reservat per a les grans corporacions europees i els bancs privats.

A Merlín Properties, Socimi líder del mercat espanyol, participada per Blackstone, SATANder i Acciona, li hem comprat tots els espanyols des del Banc d’Espanya, seguint aquesta operativa, deute titulitzada des del paradís fiscal de Luxemburg, a “quantitat secreta” d’una emissió de 5.000 milions d’euros de pagarés de renda fixa. . És un escàndol que ha passat sense pena ni glòria.

Igualment com hem dit en l’anterior apartat, si l’IPC del 2003 va – 2,6% s’hagués afegit el preu de l’habitatge de compra que afecta després a les rendes de lloguer, l’IPC hauria estat de 7,3%. En aquest període mentre es pujaven els tipus d’interès pel BCE en un pla conxorxat per la patronal bancària europea – EBA- per donar un cop d’estat financer contra milions de llars dels índexs de preus no reflectien la realitat. Trichet i Pedro Solbes parlaven de reescalfament de l’economia mentre l’IPC estava manipulat per no pujar els salaris però si l’EURIBOR que també més tard es va demostrar que estava manipulat també.


¿Els fons voltors són els culpables de l’especulació?

Les bombolles immobiliàries estan sent recurrents des de fa dècades però la seva capacitat destructiva és ara molt més gran. Primer perquè els salaris han minvat de manera espectacular per l’extorsió empresarial d’una crisi fabricada per la banca privada. I segon perquè la banca ja no presta a la indústria. El immobiliari s’ha convertit en un dels seus sectors estratègics. Si l’expansió quantitativa – QE – dels bancs centrals va iniciar l’especulació acarnissant de diners empreses estratègiques com la Socimi Merlín quan l’onada especulativa arriba a ciutats com Barcelona i Madrid els propietaris marginals que són majoria se sumen a la festa i es converteixen en actors centrals de l’extorsió a l’inquilí.

Encara que és evident que hi ha una tendència a la concentració immobiliària com hem explicat aquí >>>, no és menys cert que a casa nostra per la tradició franquista de la societat dels propietaris són els propietaris marginals qui ocupen espai central de l’oferta del lloguer . Una petita comparació n’hi ha prou per saber on hi ha el gruix dels propietaris:

 

 • Blackstone a través de Testa Socimi: 23.000 en lloguer – 0,1% dels 25 milions d’habitatges a l’estat espanyol.
 • Patronato Municipal de l’Habitatge de Barcelona -operador públic – 8000 viviendas- 0,03% dels 25 milions d’habitatges a l’estat espanyol.
 • Operador públic de Vivienda de Viena – ciutat- 220.000 viviendas- en lloguer a partir de 5€ m2.

Qui especula més? Tots…


Els voltors s’han apoderat de tot el mercat de lloguer!

La idea generalitzada pels mitjans de comunicació que hi ha fons voltor que s’estan apoderant del mercat comprant edificis sencers i són els culpables dels desnonaments, està bastant lluny de la realitat majoritària. Tot i que és una vergonya que a casa nostra no hi hagi dades estadístiques fiables sobre la concentració de la propietat immobiliària aquesta idea dels fons voltor és falsa. Les dades del Col·legi de Registradors d’Espanya recollides pel rotatiu Cinco Días mostren que en el període 2010-2017, nucli de la crisi, només el 12,5% dels més de 3 milions d’habitatges comprats ho van ser per persones jurídiques, el resta eren persones físiques. (*6)

Sobren més paraules perquè a més quatre de cada deu habitatges es compren al comptat a Espanya. Segons l’INE, 1 33,23% dels habitatges que s’adquireixen a Espanya són al comptat segons les dades de l’INE, que inclouen també novacions i renovacions d’hipoteca. Segons les dades del Consell General del Notariat, que no inclou aquestes dues últimes opcions, el percentatge d’habitatge comprada al comptat en 2017 es va elevar al 43,60% del total. (*7)


Els propietaris d’habitatges llogats viuen en un paradís fiscal a Espanya

No hi ha negoci més rendible. La inversió en habitatge es recupera en una dècada.

La victòria del neoliberalisme és que els estats nacionals capitalistes han renunciat al seu paper distribuïdor de la riquesa des dels trenta gloriosos anys del capitalisme i les oligarquies que els habiten, des de sempre, han perdut la por al populatxo. Això ho vivim en la victòria dels rendistes immobiliaris que han aconseguit escapar dels sistemes fiscals estatals practicant l’elusió fiscal enfront d’administracions no només dòcils sinó col·laboradores necessàries fins i tot en l’entramat d’evasió fiscal. Malgrat que els béns immobiliaris, que són béns arrels enganxats a terra, no podrien escapar com les empreses de la pressió fiscal està es troba en mínims històrics. Les elits han perdut la vergonya i ho volen tot i tenen capacitat d’extorsió internacional. Si les rendes immobiliàries dels anys daurats del capitalisme patien pressions fiscals de fins al 90% avui qui pateix la major pressió és l’assalariat. Com sinó s’entén que un llogater i assalariat pagui fins a més del 30% en IRPF mentre que la seva casolà sense treballar pagui només una desena part.

Ho hem explicat molt bien aqui <<< España és un paradís fiscal de les rensre immbiliàries >>>


El meu habitatge m’ha costat molt esforç i el llogater no paga

Si ha amortitzat diverses vegades l’habitatge, el lloguer s’ha de extinguir.

Els propietaris d’habitatges de lloguer rendibilitzen la seva inversió perquè cobren un preu de lloguer, moltes vegades desmesurat, perquè tenen enormes desgravacions fiscals i moltes vegades estafen a les exempcions fiscals, perquè també amortitzen l’habitatge fiscalment ( la pot amortitzar indefinidament ) i perquè a més d’haver cobrat tot això, a més, pot recuperar la inversió amb plusvàlues senzillament venent l’habitatge. En altres paraules entre tots els espanyols i el llogater li vam amortitzar l’habitatge diverses vegades. No hi ha cap altre negoci que això passi i sense treballar, és renda ! Els habitatges de Barcelona que es lloguen tenen de mitjana 72 anys d’existència. Això vol dir que si sempre han estat llogades han estat amortitzades seguint la rendibilitat del Banc d’Espanya com mínim 3 cops i si a més la venen tornen a recuperar els diners amb plusvàlues.

Aquesta simulació del gràfic l’hem fet sobre un propietari físic, no jurídic, perquè la fiscalitat de l’IRPF és menys complexa que en Impost de Societats -is-. Però els avantatges fiscals en un o altre règim són similars encara que en l’IS depèn de la perícia del gestor fiscal per eludir pagar més impostos. Independentment del gravamen fiscal el gràfic anterior mostra a les clares que és l’Estat – 50.000 euros- el que realitza una bona part de l’esforç inversor per crear el patrimoni immobiliari de la persona . Ho hem calculat tenint en compte els resultats del simulador de l’AEAT explicats aquí >>>

No seria més legítim que l’Estat espanyol canvies el sistema impositiu perquè els lloguers s’extinguexin o dit d’una altra manera deixessin de ser rendibles perquè fiscalment s’ofegarà el negoci. No parlem de qualsevol negoci parlem d’un dret humà fonamental com menjar i treballar. Comencem amb la municipalització del sòl urbà i la extinció de la Llei de Propietat Horitzontal per a que el sòl deixi de ser un bé privat i sigui d’ús públic. La Terra mare s’ho mereix.


Tot i així els propietaris ho volen tot

Per que la regulació de preus mitjans de lloguer fracassa

Recentment, després del fracàs de la reforma de la LAU a proposta per PSOE sense l’acord de Podem el tema de la regulació de preus ha quedat de moment aparcada. El principal escull entre el Govern i Units Podem han estat, des del principi, els anomenats índexs de preus que el Govern es va comprometre a desenvolupar al llarg de 2019. El principal problema és que l’única comunitat que té un índex de preus és Catalunya i ho fa a partir de les fiances dipositades a l’INCASOL dels contractes d’arrendament.

Al diario.es es va publicar una notícia sobre aquest tema “Preguntes i respostes sobre el fallit decret d’habitatge i lloguer” en la qual un comentari al·ludia a les dificultats d’aquesta regulació (* 8). Només cal llegir el comentari per adonar-se que la regulació de preus sobre la base de les rendes mitjanes cobrades es converteix en un laberint on propietari i llogater acaben dilucidant les diferències en els tribunals. Per tant, aquesta regulació legalitza i legitima la bombolla immobiliària ia més hi ha una judicialització dels conflictes que gairebé mai beneficia a l’inquilí. Aquest és el comentari:

 

Bé, després de veure aquest comentari a Internet a resultes del preu de l’habitatge podran imaginar-se per què a Berlín ia París aquestes mesures han fracassat en intentar casar zones regulades i qualitat de l’habitatge de lloguer, el que expliquem molt bé aquí<<< Cómo boicotear una futura aplicación de la “regulación de precios de alquileres” en las grandes ciudades de España >>>

Si us plau no ens fiquin en semblant fregat !

És molt més senzill…

CONGELACIÓ DE RENDES, PRÒRROGA FORÇOSA, CONTRACTE ÚNIC, DESGRAVACIÓ FISCAL A TOTS ELS LLOGATERS SEGONS RENDA DE LA LLAR, RETIRADA DE TOTES LES DESGRAVACIONS A la PROPIETAT I ADEQUACIÓ DE LES EXEMPCIONS FISCALS l’ESTAT DE L’HABITATGE.

salva torres, activista de 50×20


Notes a peu de pàgina.

 1. Wikipedia, la enciclopedia libre, Mercado libre.
 2. boe.es, Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
 3. Instituto Nacional de Estadística, INE-Base base cesta de la compra y ponderaciones.
 4. blog.bankinter.com, La tabla definitiva para saber si un piso está caro o barato.
 5. casas tristes, IPC con vivienda en propiedad añadida.
 6. cincodias.com, Casi 413.000 viviendas se han comprado con sociedad desde 2010.
 7. eldiario.es, Cuatro de cada diez viviendas se compran al contado en España.
 8. eldiario.es, Preguntas y respuestas sobre el fallido decreto de vivienda y alquiler .En España se oculta que todos los contratos firmados son “de alquiler social” y eso debe tener consecuencias legales y procesales en la burbuja inmobiliaria

El contrato de alquiler no es un contrato privado entre ciudadanos libres.

Y eso es así si leemos de manera literal la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos – LAU- donde en su preámbulo expone:

Por ello, la finalidad última que persigue la reforma es la de coadyuvar a potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos como pieza básica de una política de vivienda orientada por el mandato constitucional consagrado en el artículo 47, de reconocimiento del derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

La consecución de este objetivo exige una modificación normativa que permita establecer un equilibrio adecuado en las prestaciones de las partes, y aunque es evidente que el cambio normativo por sí mismo no constituye una condición suficiente para potenciar la oferta en este sector, sí es una condición necesaria para que ello se produzca. La regulación sustantiva del contrato de arrendamiento debe partir de una clara diferenciación de trato entre los arrendamientos de vivienda y los destinados a cualquier otro uso distinto del de vivienda…….

El preámbulo de esta ley de 1994 que reforma la del 85, ambas en gobiernos del Psoe de F.González, entiende que las antiguas leyes franquistas posteriores a la guerra civil y la del 1964 habían congelado las rentas que pagaban los inquilinos y el negocio era “ineconómico” como asegura la reforma del 94. Así pues, las modificaciones normativas especificadas están en relación a asegurar el incentivo económico de los propietarios a alquilar sus viviendas para hacer negocio y por otro lado que haya un parque de viviendas en alquiler que esa época ya se había reducido al 18%. Toda una anomalía europea. Esa ley sin decirlo recoge implícitamente pues que:

 • el Estado español renuncia a la construcción de un parque de vivienda pública y que deja a la iniciativa privada la existencia de un parque de viviendas en alquiler que asegure la aplicación del artículo 47, o sea, el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
 • para asegurar que ese negocio no sea “ineconómicoasegura contraprestaciones en este caso a la propiedad privada.
 • las contraprestaciones a la “inhibición pública” de garantizar el artículo 47 de la Constitución española – osea, NO! a un parque público de alquiler- son deducciones y desgravaciones fiscales a la propiedad en los impuestos, reducción de los tiempos de los contratos y
 • además la LAU asegura el derecho sustantivo de dicha norma y todas las consecuencias jurídicas en leyes como C.Civil o LEC que llevan parejo reformas posteriores como el desahucio express del 2011.

No hubo significativas voces discordantes en esta “apuesta del Estado español” que supone un enorme esfuerzo presupuestario para garantizar un mercado de viviendas en alquiler como mandato constitucional. ¡Ojo! No todos los negocios ni contratos tienen tan gran intervención pública porque la cantinela neoliberal aseguraría que estamos ante un Estado totalitario. O sea, cualquier negocio no tiene protección pública pero este sí. El “colmado del lado de casa” puede ser abandonado a su suerte, ¡que no se metiera en camisa de once varas!. Sin embargo, el propietario inmobiliario sí tiene la cobertura pública para asegurar a lo que el Estado se inhibe.

El carácter “constitucional” de ese servicio público encubierto que hacen los arrendadores privados está tan integrado en las leyes tributarias que es imposible que renuncien a él cuando se declaran los ingresos en sus obligaciones fiscales. Hasta el punto que un arrendador que se negará a colaborar con el Estado no puede imputarse los ingresos de las rentas inmobiliarias en el cálculo del IRPF o en el Impuesto de Sociedades, más que aceptando los beneficios fiscales que ofrece cada impuesto. O dicho de otra manera, tanto si realiza fraude como si declara, el agujero fiscal se lo come la Hacienda Pública española…

Nosotros hemos podido cuantificar el esfuerzo presupuestario en una cifra anual entorno a los 10.000 millones anuales, pero la Hacienda pública española no da datos, hay un absoluto silencio estadístico, se oculta una cifra que es 2,5 veces el presupuesto de Sanidad en 2018.  La cifra varía en función del número de viviendas alquiladas, por lo que, como cada vez hay menos hogares con perfil financiero solvente, hay más hogares que acuden al alquiler y por lo tanto más propietarios que se benefician de las ventajas fiscales estatales para alquilar sus viviendas y por lo tanto el agujero presupuestario del Estado español es más grande. Por eso nos permitimos afirmar que…

Creemos firmemente pues que todos los contratos privados firmados en el Estado español son de alquiler social -por iniciativa privada- pues el servicio constitucional que presta el casero al inquilino está recogido en las leyes y gozan del amparo económico estatal en los tributos. En todos menos en uno: el precio del arrendamiento y su duración es libre. A diferencia del trato con el propietario, el Estado genera un agravio comparativo enorme con el inquilino.

El Estado español ha abandonado a su suerte a millones de inquilinos mientras la propiedad inmobiliaria privada parasita al Estado que la mima.

La ocultación de carácter social de los contratos de arrendamiento privado en nuestro país fue una medida neoliberal en su sentido más clásico: parasitar el cuerpo del Estado sin contraprestación alguna.  Y fue una venganza pero también una victoria de los rentistas inmobiliarios contra la prórroga forzosa a los inquilinos pobres de los contratos franquistas de resultas de la victoria histórica de las huelgas de inquilinos de los años 30. Y nuestra actual burbuja inmobiliaria es hija parida de aquellos hechos.

Hoy “las tímidas medidas” recogidas en el acuerdo de Podemos con el PSOE o el fracaso de “la ridícula reforma” propulsada por el gobierno de modificación de la duración de los contratos de alquiler muestra la incapacidad o la inhibición de la clase política para dar una solución al sufrimiento de los casi cuatro millones de hogares con miles de desahucios y rentas disparadas que se comen los salarios de las familias más humildes de nuestro país.

El dislate clasista es tal que un inquilino puede llegar a pagar hasta un 1000%, 10 a 1, más de impuestos que un rentista inmobiliario que le cae el dinero mientras duerme en la cama. O qué un emprendedor pueda comprar una vivienda a cuenta de las rentas del inquilino. O que un propietario amortice la vivienda dos y tres veces su precio original gracias a la ley del 85-94 y sus desarrollos normativos. O que el fraude fiscal de los caseros marginales forme parte de la cultura más rancia de la economía en la sombra de nuestro país.

¿Cómo considerar entonces las pocas ayudas al pago del alquiler que conceden las administraciones? Cuando un hogar no puede pagar el alquiler suele ir a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, al Gobierno autonómico o al Estatal a pedir esas ayudas. ¿Cómo? O sea, que el propietario además de cobrarse el alquiler por la función social consagrada en la LAU encima le cobra al Estado cuando da cobijo a un hogar pobre y si finalmente no le sale bien el negocio desahucia al inquilino sea por impago, o sea, porqué no renueva o le dispara el alquiler y ya se apañará la Administración para que no duerma bajo un puente. Oiga….. ¡ Esto es sencillamente Fantástico!!! Este propietario tiene exenciones fiscales, desgravaciones, ayudas al pago de la renta de hogares pobres y el derecho de desahuciar por la vía express. Ah! perdonen el Estado también les paga a esos inquilinos pobres la mudanza y guardamuebles y lo hace para que el casero pueda gozar de la vivienda recuperada porqué los desahuciados con sus muebles en la puerta del edificio perjudican el inmueble.

Y el dislate clasista continúa desde el punto de vista procesal en que “la regulación sustantiva” de la LAU del 94 suponga que la Justicia y la Policía ejerzan, sin contemplaciones, de brazo estatal ejecutor de los intereses de la propiedad en un contrato roto de alquiler con el desahucio de los inquilinos y el cobro de deudas pendientes. Pero en cambio, se dejen esos hogares desahuciados en manos de Ayuntamientos sin capacidad presupuestaria para atender la avalancha en un Estado con una estructura fiscal centralista fruto de su pasado dictatorial.

Concluimos que la apuesta de todos los gobiernos del régimen del 78 resulta hoy muy dolorosa y onerosa para el país y sólo beneficia a una parte, a los grandes y pequeños propietarios. Pero además es una apuesta fallida porqué el esfuerzo presupuestario de décadas, hablamos seguramente de cientos de miles de millones de euros, ni ha aumentado la oferta en el mercado ni ha conseguido reducir precios. El BALANCE CONTABLE y de RESULTADOS SERÍA RUINOSO y cualquier empresa hubiera despedido a sus directivos y cambiado la estrategia. A no ser que precisamente ese fuera su objetivo: arruinar al Estado a cambio de beneficiar a un sector acomodado de la sociedad, los rentistas inmobiliarios, creando una enorme base de propietarios que es el substrato social conservador y reaccionario cautivo de los partidos constitucionales.

La LAU debe ser intervenida o derogada para garantizar “su carácter social” y la equidad de prestaciones mientras no aseguramos un parque público de viviendas de alquiler asequible.

El “alquiler social” queda diluido en el preámbulo de la LAU del 94 por el golpe de estado neoliberal de Miguel Boyer pues del desarrollo “del mercado de los arrendamientos urbanos como pieza básica de una política de vivienda orientada por el mandato constitucional consagrado en el artículo 47” pasa a un artículado ejecutivo sin que apareciese en esa ley ni en las reformas posteriores ningún artículo ni desarrollo normativo que asegurase contraprestación social alguna. Es urgente poner coto al abuso “legislativo” rentista.

Las medidas de urgencia contra la burbuja de dos dígitos de los alquileres que propusimos en su momento desde nuestra entidad -congelación de rentas, prórroga forzosa, contrato único, desgravaciones fiscales a todos los inquilinos, etc- quedarían amparadas en lo que debería haber sido el “carácter social” de la LAU antes del golpe neoliberal de los decretos Boyer del 85 y 94.

Este mundo ideal de confraternización interclasista exigiría la inclusión legislativa del carácter social de los contratos subscritos bajo la tutela del Estado:

 • si un inquilino por las vicisitudes de la vida no puede hacer frente al pago de rentas debería tener la cobertura pública también para asegurar el cumplimiento del artículo 47 y asegurar que la contraparte subvencionada pudiera hacer negocio.
 • que si el Estado no quiere o no puede asegurar que el contrato subvencionado del arrendador se cumpla por ambas partes, el ciudadano debería tener asegurado una vivienda pública para cumplir con el mandato del artículo 47 de la Constitución.
 • que mientras eso no ocurre, el arrendador debería dar cobijo al inquilino, y suspenderse las leyes procesales aparejadas a esta ley sustantiva que aseguren el derecho a la vivienda de la Constitución y de los tratados internacionales firmados por el Estado español.
 • que los beneficios fiscales del arrendamiento deberían ser optativos. Si los quieres, deberían ser fruto de la tutela estatal en forma de contrato único público que asegura derechos y deberes entre las partes, y las partes no son arrendador y inquilino, también el Estado en tanto interviene sí o si en el negocio y en un derecho fundamental.
 • Si su negocio no quiere que esté bajo la tutela estatal del alquiler social, no problem, entre en el libre y salvaje mercado con todas las consecuencias que otros sufren si el negocio no va bien.
 • pero si acepta la intervención pública, o sea, si acepta todas las enormes ventajas de las deducciones, amortizaciones y desgravaciones que garantizen el artículo 47 de la Constitución también debería el Estado obligar al propietario a que su propiedad fuera usada como vivienda hasta que el inquilino moroso tuviera la protección de un techo cuando las vicisitudes del hogar van mal dadas. para eso, tenemos los testigos de los Servicios Sociales que hacen de fiscalizadores que el pobre es pobre de verdad y lo puede demostrar, y de las Oficinas de vivienda que gestionarían ese contrato entre partes.
 • Estamos hablando por tanto, de un mercado regulado de alquiler social de iniciativa privada con todas las consecuencias y entre ellas los precios. La Adicional Primera de la LAU habla expresamente del Régimen de las viviendas de protección oficial en arrendamiento donde se especifican características de las viviendas, precios por metro cuadrado y incrementos. Es legalmente posible hacer un período transitorio legislativo para crear esa figura.
 • Deberían realizarse todas las modificaciones jurídicas y procesales para acabar con las consecuencias más sangrantes de la burbuja como desahucios, desalojos, etc.

La congelación de rentas y la prórroga forzosa que proponemos evitan precisamente la legitimación o la legalización por ley de la burbuja inmobiliaria que si acabarían haciendo las medidas propuestas por algunos dirigentes de los sindicatos de inquilinos recogidas en las propuestas de Podemos al PSOE en el sentido que una regulación de precios bastaría, cosa que hemos debatido suficientemente en este otro documento.

¿De dónde sacamos un parque público de viviendas?

Viena posee unas 900.000 viviendas de las que casi un 40% – 340.000- son públicas y sociales a precio tasado. Barcelona tiene 8000 viviendas públicas, un 1,5%. No nos engañemos. Hay países que han  invertido en tecnología, en industria o sistemas sostenibles de energía. La oligarquía española invierte en piedras y turistas.

En ciudades como Madrid o Barcelona hay que considerar tres elementos básicos: suelo, financiación y materiales para construir ese parque público. Y dos elementos que acotan la sed inagotable de crecimiento constructivo y económico a toda costa: las mejores tierras de cultivo cercanas a las ciudades no pueden ser destruidas por el cemento y la amenaza inminente del colapso climático exige materiales de construcción renovables, mínima extracción de materiales de la naturaleza y sobre todo rehabilitación. Por lo tanto, si la financiación la tienen los prestamistas privados como Santander o La Caixa habrá que quitarles la potestad de crear deuda de la nada, llámese banca pública o expropiación, y el dinero dirigido de manera inteligente a rediseñar las ciudades, el espacio urbano y las viviendas como de titularidad pública empezando por el suelo urbano que debería ser municipalizado y por lo tanto, derogar la ley de propiedad vertical y reducir la herencia al uso del espacio.

O sea, que es en el actual parque de viviendas sobre el que hay que actuar y por lo tanto los propietarios inmobiliarios o pasan por el tubo legislativo hasta que sus propiedades casi dejan de producir beneficios a costa del sudor ajeno o…

O una advertencia…

Estas medidas que explicamos bajo un mundo ideal de confraternización interclasista bajo la tutela del Estado es la demostración de lo que podrían haber hecho quienes detentaban el poder para hacerlo y no lo hicieron. Y esa es la victoria del neoliberalismo: los estados nacionales capitalistas han renunciado a su papel distribuidor de la riqueza desde los treinta gloriosos años del capitalismo y las oligarquías que los habitan, desde siempre, han perdido el miedo al populacho. Esto lo estamos viviendo en la victoria de los rentistas inmobiliarios que han conseguido escapar de los sistemas fiscales estatales practicando la elusión fiscal frente a administraciones no sólo dóciles sino colaboradoras necesarias incluso en el entramado de evasión fiscal. A pesar que los bienes inmobiliarios, que son bienes raices pegados al suelo, no podrían escapar como las empresas de la presión fiscal está se encuentra en mínimos históricos. Las élites han perdido la vergüenza y lo quieren todo y tienen capacidad de extorsión internacional. Si las rentas inmobiliarias de los años dorados del capitalismo sufrían presiones fiscales de hasta el 90% hoy quien sufre la mayor presión es el asalariado.

Eso explica que la sociedad de los propietarios que no de proletarios del franquismo viva una comunión de intereses con las políticas neoliberales de inversión en el inmobiliario como circuito secundario de acumulación del capital fruto del retroceso generalizado y derrota de las luchas obreras en las metrópolis. Aunque estas líneas podrían sugerirlo no creemos que haya pacto interclasista o una vuelta al capitalismo redistribuidor, las élites financieras están tan envalentonadas que muchas de las reformas que proponemos en nuestras páginas sufrirán una derrota sin contemplaciones por la vía parlamentaria. La experiencia de las huelgas de alquileres de los años 30 ya nos guían que una victoria fruto del acumulo de las luchas nos llevará inevitablemente a expropiaciones y confiscaciones forzosas para aliviar la situación de las clases trabajadoras.

salva torresSEGURO QUE LE INTERESARÁ

mentides i fake news sobre el mercat del lloguer, els seus actors, la regulació de preus i el dret a l’habitatge

Es defineixen les fake news com la publicació d’informació falsa no contrastada per modificar el criteri de l’opinió pública intencionadament per obtenir el resultat desitjat. Un fet contrastable com un assassinat no seria una mentida news però la seva intencionalitat si. Seguint aquest criteri en economia i en les ciències socials tota informació seria una […]

En España se oculta que todos los contratos firmados son “de alquiler social” y eso debe tener consecuencias legales y procesales en la burbuja inmobiliaria

El contrato de alquiler no es un contrato privado entre ciudadanos libres. Y eso es así si leemos de manera literal la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos – LAU- donde en su preámbulo expone: Por ello, la finalidad última que persigue la reforma es la de coadyuvar a potenciar el mercado […]

2018: Leganés (31%) y toda el área metropolitana de Madrid (15%) necesitan una congelación por ley de los alquileres al igual que en todo el país

Declaración de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Leganés, Pah Bierzo-CyL oficial, PAH Madrid, PAH -Hospitaler-ACS, Asociación en Defensa de los Afectados por la vivienda -ADAV Parla-, la Asociación por el Alquiler Público y Asequible- 500×20 y Stop Desahucios Valencia. El encarecimiento del precio de un derecho básico como es la vivienda es […]

campanya en defensa del Bloc La Jahnela com habitatge públic

Fa dos anys que des de l’Oficina de Habitatge Popular de Gràcia i l’Obra Social Barcelona vam ocupar el bloc La Jahnela situat al número 156 de Travessera de Gràcia. Pocs mesos després es va ocupar també el bloc del costat, Ca La Trava, el número 154 del mateix carrer, desallotjat el passat mes d’octubre. […]

La burbuja del alquiler tiene nombre y apellidos

INVESTIGACIÓN ECONÓMICA: EL RETORNO DE LA HIDRA La vivienda es un activo financiero para las SOCIMI y la Banca No hemos superado aún los estragos financieros de la última crisis originada por las hipotecas subprime, cuando volvemos al punto de partida del 2008 con otro frente especulativo financiero, que ha disparado el precio de los […]

Tres medidas urgentes contra los rentistas: Congelación de alquileres y desgravación fiscal a todos los inquilinos

La congelación de alquileres sería una medida de justicia social. La desgravación fiscal a todos los inquilinos sería una medida de justicia fiscal Las continuadas subidas de los precios del alquiler en toda la geografía desde el 2014 han rondado algunos años los dos dígitos en algunas grandes ciudades como Barcelona y Madrid que concentran […]
XR Barcelona Declaració de Rebel·lió

La humanitat es troba davant d’un esdeveniment sense precedents en la seva història: la pujada constant de la temperatura per causa de l’augment de la concentració a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle, conseqüència d’un sistema econòmic capitalista (en les seves diverses formes) basat en el creixement econòmic il·limitat, la crema de combustibles fòssils i en la depredació d’uns béns naturals que són limitats, posant l’economia per sobre del planeta i de les persones, en definitiva, per sobre de la vida.

Aquesta dinàmica, a menys que sigui corregida immediatament, ens catapultarà a la destrucció de la biosfera i de tot el que estimem: aquest país, els seus pobles, els nostres ecosistemes i el futur de les generacions actuals i següents.

La ciència és clara: estem en el sisè esdeveniment d’extinció massiva i ens enfrontarem a la catàstrofe si no actuem de manera ràpida i sòlida. L’IPCC (Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic), organisme internacional que depèn de l’ONU, en l’últim informe presentat l’octubre de 2018 ens dona de temps fins al 2030.

O sigui, segons el sempre prudent i políticament correcte IPCC, tenim només 12 anys per reduir de forma dràstica les emissions de gasos contaminants, abans que la dinàmica sigui irreversible.

Tot està en risc, arreu i a casa nostra: les nostres platges, els deltes, els Pirineus tal com encara els coneixem… I no es tracta només dels paisatges que estimem, es tracta també de tot allò en que se sustenta la nostra vida, inclosa la de les ciutats.

La biodiversitat s’està aniquilant arreu del món. Els nostres mars estan enverinats, àcids i segueixen pujant de nivell. La inundació i la desertificació faran que àmplies zones de terra siguin inhabitables i que generin una migració massiva. Actualment el nostre aire és tan tòxic que perjudica la salut, en primer lloc dels més petits i petites, que veuen compromès el desenvolupament de les seves capacitats cognitives i físiques per causa de l’augment de la contaminació, que provoca també que desenes de milers de persones morin cada any prematurament.

La ruptura del nostre clima ha començat. Hi haurà més incendis forestals, tempestes impredictibles, fam creixent, i reducció dràstica de l’aigua disponible.

Si no actuem ara mateix, en molt poques dècades el clima que tindríem a Catalunya seria l’equivalent al del nord d’Àfrica.

Davant d’això ens neguem a la resignació. Qualsevol ésser de pensament sa i racional, consciència ètica, preocupació moral o creença espiritual no pot negar, ignorar o deixar de prioritzar aquesta emergència ecològica i social.

D’acord amb aquests valors, les virtuts de la veritat i el pes de l’evidència científica, declarem el nostre deure d’actuar en nom de la seguretat i el benestar de les generacions actuals i de les futures, de les nostres comunitats i de la vida al planeta.

Nosaltres, d’acord a les nostres consciències i el nostre raonament, ens declarem en rebel·lió no violenta contra totes les institucions corruptes i ineptes que amenacen el nostre futur. El sistema ha declarat la guerra a la vida, ignorant de forma deliberada dues dependències innegables: la ecodependència i la interdependència. Per viure necessitem els sistemes naturals, la resta d’espècies i necessitem cooperar i cuidar-nos entre nosaltres.

Hem de posar les persones i les cures en el centre, i garantir els drets de tots i totes pel sol fet d’existir.

Els moviments polítics reaccionaris i autoritaris que estan apareixent arreu del món no són més que el cos de guàrdia de les classes dirigents, tal i com va passar abans de la Segona Guerra Mundial. Només cal veure algunes de les primeres mesures que aproven quan arriben als governs: reducció d’impostos als rics i autorització per continuar destruint la natura encara més.

La desigualtat no para d’augmentar i les elits pretenen mantenir els seus privilegis i els seus estratosfèrics salaris o beneficis mentre el món s’ensorra. I com ho fan? Fent que ens oblidem d’elles, creant divisió entre les classes populars, sembrant la por i l’odi identitari, els prejudicis racistes i colonials, i redreçant-los cap a comunitats o col·lectius oprimits, mentre ens prenen drets que han costat dècades o segles de lluita.

Al mateix temps, la immensa majoria dels mitjans de comunicació desinformen d’acord als interessos dels magnats, fons d’inversió o grans corporacions a qui pertanyen, a esquenes del benestar de la gran majoria social i vulnerant les seves obligacions ètiques, deontològiques i professionals.

El moment actual es pot comparar a la situació prèvia a la Revolució Francesa. En aquell moment, els que tenien el poder i els diners no pagaven impostos, i els que pagaven els impostos no tenien cap poder real.

Us sona? Per tot això, necessitem recuperar la democràcia, reduir la desigualtat i que els canvis a tots els nivells que s’han de posar en marxa es facin amb corresponsabilitat i justícia social, fent que les possibles càrregues de les mesures es distribueixin segons les responsabilitats i capacitats de cada sector de la població.

Ara bé, aquesta lluita és una oportunitat per passar a un nou model, que ja no pot seguir basant-se en el creixement econòmic, més saludable i humà, menys consumista però amb més benestar. Existeixen ja moltes experiències reals d’èxit que ens indiquen camins possibles.

Des de fa uns mesos ha sorgit un moviment de desobediència civil anomenat Extinction Rebellion (XR), que aquí traduïm com Rebel·lió o Extinció. Les demandes que fem, en sintonia amb les que fa el moviment internacional són bàsicament tres:

Les nostres demandes:

 1. Els governs han de dir la veritat sobre la gravetat de la nostra situació, han de revertir totes les polítiques que no s’ajusten a aquesta posició i han de treballar conjuntament amb els mitjans de comunicació per transmetre la urgència de la transició, incloent-hi el paper que els hi pertoca a les persones, a les comunitats i a les empreses i organitzacions.
 2. Els governs, cooperant entre ells, han de promulgar polítiques jurídicament vinculants per reduir de forma ràpida i dràstica les emissions de carboni tal i com demanen els científics i prendre mesures addicionals per eliminar l’excés de gasos d’efecte hivernacle no basades en somnis tecnològics inexistents.
 3. Necessàriament, aquestes demandes requereixen iniciatives i mobilitzacions de grandària i abast semblants a aquelles promulgades en temps de guerra. Tanmateix, no confiem en que els nostres governs facin els canvis audaços, ràpids i a llarg termini necessaris per aconseguir-ho i no tenim la intenció de donar més poder a la classe política. En lloc d’això, proposem assemblees ciutadanes que impulsin i supervisin la revolució ecològica i social, creant una democràcia adequada.

Aquesta rebel·lió necessita l’aportació de molta gent, de cadascú/na des de les seves possibilitats, capacitats i sensibilitats. T’uneixes?

Rebel·lió o Extinció. XR Barcelona Gener 2019

Uneix-te a la Rebel·lió!
2018: Leganés (31%) y toda el área metropolitana de Madrid (15%) necesitan una congelación por ley de los alquileres al igual que en todo el país

Declaración de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Leganés, Pah Bierzo-CyL oficial, PAH Madrid, PAH -Hospitaler-ACS, Asociación en Defensa de los Afectados por la vivienda -ADAV Parla-, la Asociación por el Alquiler Público y Asequible- 500×20 y Stop Desahucios Valencia.

El encarecimiento del precio de un derecho básico como es la vivienda es un fenómeno mundial que afecta en mayor o menor medida sobre todo a las grandes áreas metropolitanas donde se concentra la mayor parte de la población. Si en el 2016 eran Barcelona y Madrid las que lideraban los aumentos de los precios de la vivienda de compra y alquiler hoy esas subidas se han trasladado como una ola a toda su área metropolitana. Y en 18 años, desde el inicio de siglo, ya es la segunda burbuja que sufrimos en la vivienda.

El origen y causa de esta nueva burbuja inmobiliaria hay que buscarla en las inyecciones masivas de dinero de los Bancos centrales que han convertido la vivienda en un activo central de inversión para el capitalismo financiero que ha transformado la vivienda en un lujo inalcanzable para las clases populares. Los mercados de capitales y de renta fija hipotecaria son el núcleo de esta contrarevolución sobre el derecho a la vivienda donde la Banca española tiene toda la responsabilidad, con el apoyo vergonzante y vergonzoso de todos los estamentos políticos y judiciales, de vender a precio de saldo el parque inmobiliario del hundimiento del sistema de Cajas de Ahorros.

En la ola especulativa se han subido fondos buitres extranjeros que operan desde paraísos fiscales hasta el propietario marginal que exige incrementos abusivos de hasta el 50% de la renta de alquiler mientras practica el fraude fiscal. La población sólo ve la punta del iceberg especulativo cuando la ex-alcaldesa Ana Botella vendió bajo coste al fondo buitre Blackstone 1860 viviendas sociales municipales en una operación de intereses obscuros que recuerdan aún el tamayazo que dio la victoria durante décadas de la Comunidad al Partido Popular. La ausencia de un parque de vivienda pública de alquiler y asequible es ahora una losa en nuestro país y también la otra cara de la moneda de la promoción de “la sociedad de los propietarios” franquista que la izquierda patria nunca renunció como máquina de crecimiento económico en estas décadas.

Da igual el informe que se mire porque todos reflejan la misma tendencia: el precio de la vivienda bate récord en medio de una profunda depresión de los salarios que han sufrido los trabajadores desde la última crisis. El informe del portal inmobiliario Fotocasa indica eso, pero ha llamado especialmente la atención el top de subidas en el alquiler, de dos dígitos, que se ha trasladado a municipios como Leganés, en Madrid, con una variación de 30,9% y le sigue, Sabadell (29,6%), Fuenlabrada (29,1%) y Terrassa (23,5%), entre otras. A su vez, toda el área metropolitana de Madrid ha tenido una subida interanual media en 2018 del 15%.

Esas subidas son especulativas y abusivas. Son especulativas porqué no existe ninguna razón económica de encarecimiento de la construcción ni mejoras significativas de habitabilidad ni eficiencia energética en el parque de viviendas de alquiler que suelen tener una vida media entre 50 a 100 años, sobre todo en Madrid capital, por lo que están sobradamente amortizadas más de una vez. Son abusivas porqué el mercado está manipulado en el lado de la oferta y las continuadas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos desde el 1994 han dejado totalmente indefenso al inquilino delante de la propiedad. Esos abusos se aplican en toda la relación contractual con la más absoluta pasividad de la Administración como muestra el hecho que en nuestra Comunidad más del 50% de las fianzas de alquiler no están depositadas en la Agencia de Vivienda Social como se ha denunciado en el Parlamento autonómico.

El resultado ha sido un incremento espectacular de los desahucios en las viviendas de alquiler que se suma a los hipotecarios con lanzamientos que niegan los más elementales derechos de los ciudadanos expulsados de sus viviendas sin alternativa vulnerando los jueces y la policía implicada los convenios internaciones de derechos humanos firmados por el Estado español y lo que la propia Constitución declara en el artículo 47. A ello, hay que añadir que fruto de la desesperación miles de hogares pobres (hogares monoparentales de mujeres con menores, inmigrantes y jóvenes) se ven abocados a la ocupación de viviendas vacías y directamente se les aplica el código penal con multas. Con el absoluto desprecio de legisladores, jueces y magistrados asistimos a un drama humano que no ocurre en ningún otro país europeo con miles de suicidios directos e indirectos fruto de la angustia mientras asistimos al vergonzoso espectáculo de un Tribunal Supremo postrado a los intereses de la Banca pero con magistrados sordos a la zozobra de la ciudadanía.

Ante un panorama que creemos dantesco la reciente modificación de la LAU propuesta por el PSOE y apoyada sólo por el PDEcat y PNV no iba a resolver ningún problema pero la regulación de precios que promueve Unidos-Podemos también sería una legitimación por ley de la burbuja. Esa medida ha sido un fracaso en París y Berlín con alquileres insostenibles que han dado lugar a que los movimientos sociales quieran un referéndum para que los alquileres estén ligados a la renta disponible de los hogares. O intentar comparar nuestras ciudades con Viena que tiene un 40% de vivienda social es sencillamente absurdo.

Lo que demuestra la subida en 2018 de un 31% de Leganés y las otras ciudades es que necesitamos ya una congelación de los alquileres y la prórroga forzosa de los contratos por ley junto a otras medidas que garanticen el derecho del inquilinato a una vivienda que el Estado en su dejación de funciones por décadas de justicia social no es capaz de proveer. Así las organizaciones firmantes proponemos a todos las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda del Estado estas medidas porque queremos consensuarlas de cara a unificar objetivos en las luchas compartidas.

DOMESTICAR EL MERCADO LIBRE DE ALQUILER
JUSTICIA FISCAL y SOCIAL

 • Congelación de alquileres y prórroga forzosa (excepto en caso de necesidad familiar justificada).
 • Contrato único inspeccionado por las Oficinas de Vivienda, donde este prohibido cargar los impuestos y los gastos de mantenimiento a los inquilinos. Todo para evitar el doble cobro de los mismos a Hacienda y al inquilino. Inspección técnica de las viviendas arrendadas y de la cédula de habitabilidad con revisiones cada 5 años.
 • Eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores para que tributen como una ganancia más.
 • Realizar desgravaciones fiscales sobre la totalidad de inquilinos (4 millones de hogares) según baremos de rentas pagadas y renta familiar disponible…, con el dinero ahorrado de suprimir la elusión fiscal de los arrendadores (4 millones de caseros) y con ello conseguimos acabar el fraude fiscal de muchos de ellos pues conoceremos la totalidad de alquileres que cobran.
 • Grabar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas que no sean para primera residencia para evitar que los propietarios boicoteen todas estas medidas poniendo en el mercado sus viviendas vacías a la venta.
 • municipalización del suelo urbano. el suelo urbano debe ser de dominio público (municipalización del suelo urbano) y no un bien privado, especulativo y con derecho a herencia. Lo único que se puede vender si se ha comprado es el derecho de uso del suelo-público (sería como un impuesto) y la propia edificación.

 


NOTAS A PIE DE PÁGINA

 1. fotocasa.es, INFORME: “La vivienda en alquiler en España en el año 2018″.
 2. INE- Instituto Nacional Estadística, Censos de Población y Viviendas 2011. Hogares.Desahucio precario y desahucio alquiler social, una nueva lacra…

por Mari Flor Álvarez, Asociación Plataforma de Afectados por la Hipoteca Bierzo Stop Desahucios Ponferrada y Castilla y León.

Se entiende por precario la situación que se da cuando una persona tiene la posesión de una cosa, normalmente un bien inmueble, sin ser su dueño. El dueño tolera dicha posesión, pero ello no significa que otorgue al poseedor ningún derecho sobre la cosa.

Se trata de un supuesto no regulado expresamente en nuestra legislación civil. De hecho, sólo se refieren al precario las normas de carácter procesal relativas a conceder al dueño de la cosa una acción de desahucio contra el poseedor, acción encuadrable dentro del procedimiento verbal.

Generalmente el precario es una situación de hecho que puede provenir de una posesión sin título, de una posesión meramente tolerada, o de una posesión concedida graciosamente por el dueño de la cosa.

La posesión sin título puede surgir de no existir dicho título, o haber éste concluído sus efectos, o devenido ineficaz.

En ambos casos el precario se regulará por las reglas de la posesión, siendo el precarista un poseedor de buena o mala fe, según los casos.

Este tipo de precario es algo que siempre ha estado relacionado con la posesión, derecho real, pero “de hecho”.

Por otro lado, parece claro que si el precario normalmente es una situación de hecho, podrá serlo “de derecho”, esto es, podrá pactarse un verdadero contrato. Tal situación ha sido muy discutida, pues esta figura entonces estará más cerca del comodato (préstamo de cosa no fungible) que de la propia posesión.

Lo anterior tiene importancia, pues según se considere una opción u otra, habrá de regirse el precario, al no tener regulación propia, por lo pactado y por las normas de la posesión o del comodato, instituciones distintas y con regulación diferente, pero ambas dentro del Código Civil español y según se trate.

En nuestro derecho, el precario no está regulado en el Código Civil, va apareciendo solamente en el artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que al regular el procedimiento verbal admite su utilización “para la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario por el dueño, usufructuario o cualquier persona con derecho a poseer dicha finca”.

Obviamente, tratándose de una situación posesoria no es objeto de inscripción registral, quedando excluida su inscripción por el artículo 5 de la Ley Hipotecaria.

Se podría formular DEMANDA DE JUICIO DECLARATIVO VERBAL DE DESAHUCIO POR PRECARIO

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 1. COMPETENCIA.- Conforme al art. 52.1.7 de la Ley de Enjuiciamiento civil, el conocimiento de esta demanda corresponde a los Juzgados de esta ciudad, por ser el lugar en que se halla la finca.
 2. PROCEDIMIENTO.- El art. 250.1.2 de la Ley de Enjuiciamiento civil, establece que se sustanciará por los trámites del juicio verbal, regulado en los arts. 437 y ss de la Ley Rituaria.
 3. Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca.”

III- LEGITIMACIÓN.- Es parte legítima para promover un  juicio, el demandante, en su condición de «alquilado solidario» de la vivienda que ocupa el demandado-a alega que se vieron forzados por su situación social-económica ocupar una vivienda o un bloque

 1. ACCIÓN QUE SE EJERCITA (O FUNDAMENTOS DE DERECHO SUSTANTIVO).-

-. El art. 348.2 del Código Civil: ” El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla”.

-. El art. 444 del Código Civil: ” Los actos meramente tolerados, y los ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa, o con violencia, no afectan a la posesión”. Pero siendo el caso se intentará evitar que las familias sean lanzadas a la calle con el vil fin de alterar el núcleo familiar

-. El art. 1941 del Código Civil: ” La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida”, salvo excepciones

-. El art. 1.942 del Código Civil: ” No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio ejecutados en virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño”.

 1. JURISPRUDENCIA.- Tomando el precario en el apropiado y amplio sentido que le ha dado la jurisprudencia, es aplicable al disfrute o simple tenencia de una cosa sin título y sin pagar merced, por voluntad de su poseedor o sin ella, pues si bien es cierto que la no oposición del propietario no pone término naturalmente a su tolerancia, la resistencia contraria del tenedor (familia de alquiler solidario) ocupante se puede puede mejorar su posición sin enervar la acción del dueño par hacer efectiva su voluntad de rescatar la cosa, pues según lo también declarado por la jurisprudencia, esta ha ido paulatinamente ampliando el concepto de precario hasta comprender no sólo los supuestos en que se detente una cosa con la tolerancia o por cuenta de su dueño, sino también todos aquellos en que la tenencia del precarista no se apoya en ningún título y presenta caracteres de abusiva … mereciendo esa calificación de precario toda situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos corresponde, aunque nos hallemos en la tenencia del mismo, y por tanto la falta de título que justifique el goce de la posesión, ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndose tenido se pierda o también porque nos otorgue una situación de preferencia respecto a un poseedor de peor derecho (STS 30-10-86).

Hemos de decir alto y claro que en nuestro colectivo no hay situaciones ni necesidad de ocupación, nuestras familias son la mayoría lanzamientos de desahucio por ejecución hipotecaria, todos paralizados y siguen por derecho en sus casas a la espera de resoluciones de los juzgados.

Ojo al dato:

Subvenciones fiscales a los propietarios, exenciones y desgravaciones: sostenemos que superan los 10.000 millones de euros anuales, sumando las del IRPF y las del Impuesto de Sociedades. La Hacienda Pública regala cada año más y más dinero a los propietarios rentistas en la medida que crecen y crecen los hogares que viven en viviendas de alquiler que se acercan ya a los 4 millones. El crecimiento estatal de los hogares en alquiler hasta el 18% es consecuencia de la expulsión de la sociedad de los propietarios de amplias franjas de la población precaria que no tienen ya perfil financiero solvente. Dicho de otra manera, el Estado español renuncia desde hace décadas a miles de millones para supuestamente incentivar el mercado de alquiler y abaratarlo. Aunque el objetivo presupuestario de esa clase de fomento del alquiler ha sido un fracaso estrepitoso en realidad ha sido un éxito político y electoral de los partidos constitucionales.

Todo esto se resume en la disparatada diferencia de la tributación fiscal de las rentas del trabajo y de las rentas del alquiler que declaran los propietarios caseros, pues los trabajadores pagan 10 veces más, o sea, un 1.000% más. El precariado es el más perjudicado tanto por pagar más impuestos, como por ser exprimido por el propietario casero, sea cual sea su condición. Al perro flaco todo son pulgas. Eso demuestra que vivimos en un país profundamente clasista, que no ha dejado atrás la herencia franquista, porque los que no trabajan, los rentistas, pagan menos impuestos o ninguno, como la Iglesia Católica.

Acabando, tenemos una tabla reivindicativa para darle una vuelta a toda esta herencia franquista en materia de vivienda. Pero será difícil si al tiempo no hay cambios políticos y económicos, una verdadera revolución democrática.

Algo tan sencillo, porque los precios de los alquileres en última instancia dependen de la legislación sobre vivienda. Sí garantizas políticamente el derecho a la vivienda, los precios bajan (Viena). Sí fomentas políticamente la burbuja, los precios suben (España)

La población tiene cada vez más dificultades para pagar la vivienda. La situación puede considerarse “insostenible”, pero “se puede revertir” políticamente. A nuestro juicio, las administraciones “tienen que declarar una situación de emergencia habitacional” y se debe impulsar una reforma de la ley de arrendamientos urbanos que corrija “la asimetría entre propietario e inquilino” y permita a lo segundos quedarse en las viviendas durante más años, manteniendo las rentas acordadas en sus contratos. A pesar de mostrarse compresivo con el hecho de que el de la vivienda sea un negocio, hemos denunciado que, ante la situación actual “es un saqueo”.

“Ahora la mayoría de la gente no puede acceder a una hipoteca” para la compra de vivienda, en parte por el “empleo precario”, y opta también por el alquiler precario u ocupación.

“Los problemas de vivienda y de especulación “La situación actual no es casual sino fruto de las políticas de vivienda que se han puesto en marcha desde el franquismo con un doble objetivo: por un lado, garantizar el acceso de la población a la vivienda, pero, por otro, fomentar la construcción como motor económico”, ha señalado.

Cómo objetivo ha tenido que ver con el “efecto arrastre” que tiene la construcción sobre el resto de los sectores económicos que, en momentos de crisis, también afecta negativamente. A nuestro juicio, que en el futuro se sigan generando las burbujas inmobiliarias tiene mucho que ver con que los ciudadanos, principalmente los propietarios que son también inversores, sean conscientes de su “responsabilidad” sobre el derecho a la vivienda. “Es un problema de todos los ciudadanos y de todos los partidos políticos, que deberían reflexionar al respecto”. Además, ha reivindicado una reforma de la ley de arrendamientos que garantice que el inquilino tiene “por lo menos los mismos derechos” que los propietarios y ha considerado que es necesario pensar cómo incrementar el parque de viviendas sociales.

Publicada en tierrabierzo.com

PD: He de mencionar, que en esta OPINIÓN ha colaborado Salvador Torres, de 500X20, experto en materia de ocupación y alquiler social.
PAH-Madrid y 500×20 registran en el Congreso de Diputados un documento de medidas contra la burbuja del alquiler

Este pasado día 24-1-2019 hemos registrado ante el Congreso de Diputados de Madrid un conjunto de medidas en defensa de los inquilinos ante las subidas abusivas de los alquileres en todo el país.

Estamos recabando el apoyo de más colectivos a las medidas porque creemos que la situación en nuestras ciudades y barrios se ha vuelto insostenible.


CONGRESO DE DIPUTADOS

PRESIDENCIA

La Asociación sin ánimo de lucro Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca de la Comunidad de Madrid PAH-Madrid, inscrita en el Registro de Asociaciones de la CAM, Sección primera, nº 34128, con domicilio a efectos de notificación en calle Francisco Silvela, 13, Centro Lista, C.P. 28028, Madrid. Teléfono 619267333. Mail afectadosporlahipotecamadrid@gmail.com, y la Associació pel lloguer públic i asequible- 500×20 Nº Registro 45225 Generalitat de Catalunya,

Exponen, para el común conocimiento, medidas para pinchar la burbuja del alquiler y asegurar el derecho a la vivienda del inquilinato.

Organizaciones involucradas en la lucha por la vivienda y frente a las consecuencias de la crisis financiera y la estafa hipotecaria venimos reflexionando y compartiendo criterios respecto al problema de los alquileres de viviendas en España, por los precios abusivos que precisamente sufren los sectores de la población con más dificultades económicas.

En nuestras conclusiones hemos descartado “la regulación de precios medios del mercado” porqué eso significa REGULAR POR LEY LA BURBUJA INMOBILIARIA, dando carta de legitimidad a precios abusivos, por mucho que adornen la medida. Tampoco ha funcionado en ningún país ni ciudad, a pesar de que en los medios de comunicación predomina este discurso hoy. Sin embargo, sólo hace falta mirar los medios internacionales para observar que la burbuja se extiende por todo el planeta empujada por los excesos de liquidez inducida por los bancos centrales. Tampoco la medida debe ser muy lesiva para los intereses de la propiedad cuando la propia CDU de Ángela MERKEL, añadió la regulación al programa de su partido para las elecciones alemanas del 2013.

El derecho a la vivienda está amenazado en todas partes frente a este capitalismo financiero capaz de doblegar ciudades como Berlín, donde el precio medio del m2 de vivienda en alquiler ha pasado de 7€ en 2007 a 30€ en la actualidad.

Nosotros proponemos medidas que paran en seco la subida –la congelación de alquileres– y la prórroga forzosa que permite a través de un contrato único supervisado por la Administración que los caseros se vean imposibilitados de subir con picarescas los alquileres.

La segunda gran medida tiene a ver con la justicia fiscal. No puede ser que un trabajador por la misma renta pague un 1000% más que un rentista profesional junto a todos los trajes a medida del Impuesto de Sociedades que permiten la elusión fiscal de los grandes propietarios y la brutal caída de recaudación de ese impuesto, que se ha vuelto irrelevante en los ingresos del Estado. Aparte que la figura fiscal de las SOCIMI es en realidad una UTE – Unión Temporal de Empresas- en la cual siempre hay alguna que redirige los ingresos a paraísos fiscales.

Por ello, proponemos eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores, que suponen más de 10.000 millones anuales, para que ese dinero se invierta en ayudas fiscales a todos los inquilinos, lo que de rebote permitiría acabar con el fraude.

Todo ello en un país como el nuestro donde no existe un parque de vivienda pública que amortigüe precios y donde la picaresca consentida supone que, por ejemplo, un 25% de economía sumergida y el 60% de los contratos de alquiler de la Comunidad de Madrid sean ilegales.

Estas medidas que exponemos queremos consensuarlas con otras organizaciones a escala estatal de cara a un programa de reivindicaciones para las elecciones municipales y autonómicas del 2019 y que se añadirían a lo que tenemos elaborado desde el 2015.

 • Congelación de alquileres y prórroga forzosa (excepto en caso de necesidad familiar justificada).

 • Contrato público único, inspeccionado por las Oficinas de Vivienda, donde esté prohibido cargar los impuestos y los gastos de mantenimiento a los inquilinos. Todo para evitar el doble cobro de los mismos a Hacienda y al inquilino. Inspección Técnica de las Viviendas arrendadas y de la cédula de habitabilidad, con revisiones cada 5 años.

 • Eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores, para que tributen como una ganancia más.

 • Realizar desgravaciones fiscales sobre la totalidad de inquilinos (4 millones de hogares) según baremos de rentas pagadas y renta familiar disponible, con el dinero ahorrado de suprimir la elusión fiscal de los arrendadores (4 millones de caseros), con lo se conseguiría acabar con el fraude fiscal de muchos de ellos pues, conoceremos la totalidad de alquileres que cobran.

 • Grabar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas que no sean para primera residencia,  para evitar que los propietarios boicoteen todas estas medidas poniendo en el mercado sus viviendas vacías a la venta.

 • Municipalización del suelo urbano. Debe ser de dominio público y no un bien privado, especulativo y con derecho a herencia. Lo único que se puede vender si se ha comprado es el derecho de uso del suelo-público (sería como un impuesto) y la propia edificación.

Medidas complementarias para hacer efectivas las anteriores:

 • Ligar los gastos deducibles a la edad de la finca y de la vivienda. Las exenciones fiscales de gastos en fincas adultas sólo pueden estar relacionadas si hubo reformas y mejoras de habitabilidad, energéticas, etc.

 • Eliminar los incrementos del recibo del alquiler por mejoras arquitectónicas, instalaciones o estéticas de la vivienda, para evitar el doble cobro a Hacienda y al inquilino.

 • La deducción por amortización catastral del edificio se suprimirá a partir de la edad adulta del edifico que se apruebe.

Associació pel lloguer públic i asequible- 500×20, PAH MADRID
04-02-2019: judici al nostre company Toni TALLADA i altres dos activistes de 9barris – 2 anys de presó

¡¡¡OTRO JUICIO AL ACTIVISMO¡¡¡.

Toni Tallada – presidente de asc. 500×20 en 2014

“EL FISCAL ME PIDE DOS AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN POR TIRAR UNOS PAPELES AL SUELO…”

El 22 octubre del 2014 después de dar soporte en uno de los cientos de desahucios que asolan el distrito de Nou Barris, los congregados allí decidimos ir a la oficina de servicios sociales a hablar con su directora, pues los colectivos en defensa de la vivienda de la zona considerábamos que el papel de servicios sociales en el tema de la vivienda dejaba bastante que desear. No era la primera vez que íbamos a un centro de servicios sociales para hacer llegar nuestras reclamaciones, pidiendo incluso la interlocución de responsables políticos para que nos aclararan los protocolos y actuaciones frente a los desahucios y exigir más implicación.

Así pues esa mañana nos dirigimos hacia la oficina de servicios sociales unas 70 personas. Entramos en primer lugar un grupo de unas 15 personas con la intención de hablar con la directora cuando de repente vimos como lxs trabajadorxs se encerraban con llave en los despachos laterales. Les dijimos que veníamos ha hablar pero nadie salió a atendernos.

Pasados un par de minutos sin que nadie nos hiciera caso decidimos tirar algunos papeles al suelo en modo de protesta y marcharnos. Cogimos 2 bolsas de papeles del container de reciclaje y los lanzamos al suelo de las dependencias.

En un momento dado un grupo de personas que estaban detrás nuestro tiró mobiliario y algunas macetas al suelo. Yo particularmente les increpé su actitud y una vez calmada la cosa salí del local para ver si localizaba al mediador del ayuntamiento, que me constaba que se dirigía hacia allí.

Según me enteré días después algunos trabajadores del equipamiento se habían sentido violentados por los hechos, incluso algunos cogieron la baja y se les proporcionó atención psicológica.

Quiero aclarar que en ningún momento presencié amenazas ni coacciones a lxs trabajadorxs y que en ningún modo los hubiera permitido. Lxs activistas por el derecho a la vivienda vivimos una tensa escenificación de la violencia institucional cada vez que se intenta desahuciar a una familia y a pesar de ello mantenemos nuestro adn pacifista intacto.

Pues bien, por esta acción de protesta la fiscalía me pide 2 anos y medio de cárcel por desórdenes públicos y seré juzgado el día 4 de febero.

Las únicas pruebas acusatorias que tienen sobre mis actos es una fotografía en la que se me ve tirando papeles al suelo y un testimonio que lo ratifica. La pregunta a la judicatura es obvia: ¿esto actos constituyen delito penal? (actuaciones premeditadas con el propósito de alterar la paz social y el normal funcionamiento de las instituciones, según el fiscal). Pues bien, la judicatura manifiesta que ya se dilucidará en el juicio, pero por lo pronto usted está en libertad condicional a la espera de jucio.
Tal es el despropósito del escrito de acusación que incluso está imputado el compañero Filiberto Bravo que ni siquiera entró en las dependencias, cosa demostrable. Una vez más la presunción de inocencia al desagüe.

Asistimos una vez más a un juicio político donde las pruebas no se sostienen y las peticiones de penas son totalmente desproporcionadas.

En Nou Barris (como en muchos lugares) ya estamos acostumbrados a que cuando hay protestas, huelgas o acciones reivindicativas los/las imputados/as sean los/las activistas más reconocibles los que acaben siendo juzgados/as por el sólo hecho de haber estado en el escenario, ante la incapacidad de las fuerzas del orden (fiscalía incluida) de identificar a quien realmente comete un desaguisado punible. En octubre del 2014 yo era presidente de la asociación 500×20 y Filiberto Bravo presidente de la AAVV de Ciutat Meridiana. Evidentemente, detrás de estas actuaciones jurídico-policiales había (y hay) un claro objetivo: descabezar a los movimientos sociales moliendo a multas y juicios a sus miembros más activos.

Esta táctica del descabezamiento que utiliza el establishment no es nueva, huele a rancia de antigua, pero en los últimos tiempos estamos asistiendo a un repunte desacomplejado de acciones judiciales contra personas y colectivos reivindicativos al fin de acallar sus voces y meter miedo al personal. Todo un retroceso democrático, propio de estados represivos.

Quiero recordar que precisamente la humanidad ha avanzado en derechos y libertades gracias a tanta gente que a lo largo de la historia se ha revelado ante la injusticia y la desigualdad y por ello muchos fueron perseguidos y castigados. A algunxs lxs callaron, muchxs recogieron el testigo.

Por último quiero agradecer todas las muestras de solidaridad que estoy recibiendo estos días y deciros que me preocupa mucho más que una familia se vaya a la calle que afrontar este montaje.

Se que puedo contar con vosotrxs.

Antoni Tallada. Enero 2019


Así es como vimos la notícia en el 2014

ciutat meridiana: menos condenas y más derechos sociales.

 

TAMBIÉN EN LA PRENSA

Demanen dos anys per l’assalt dels Serveis Socials a Ciutat Meridiana.

 
resposta de 500×20 a l’invitació de concentració a la seu del PSC per a reclamar la “regulació de lloguers”

La nostra entitat – Associació pel Lloguer Públic i Assequible, 500×20 – que és entitat fundacional del Sindicat de Llogateres de Barcelona vam rebre divendres a la nit una invitació formal a participar d’una concentració davant de la seu del PSC de Barcelona amb l’objectiu final de:

 1. Rebutgem la votació del reial decret de dimarts de la setmana vinent.
 2. Volem un nou decret que inclogui la regulació de lloguers, així com la resta de demandes esmentades més amunt,
 3. Convoquem una concentració per dilluns 21 a les 18h. davant la seu central del PSC (carrer Pallars, 191, Barcelona).

Sense entrar a valorar encara la proposta volem dir que demanem des de fa temps la constitució definitiva del “Consell d’Entitats” del Sindicat com un òrgan consultiu de ciutat que hagués permès que aquesta mobilització hagués sorgit amb el màxim consens en la diversitat de visions que l’haguessin enriquit molt més.

Creiem que la precipitació no és bona consellera i no ens agrada prendre decisions precipitades quan el que hi ha en joc és el sofriment de diversos milers de llars de Barcelona. La convocatòria tan propera ens ha deixat sense marge per millorar-la “afegint la nostra pròpia veu“. I la tenim. Precisament, fa uns dies, la nostra entitat va prendre posició sobre com punxar la bombolla del lloguer i la publiquem perquè volem compartir el nostre bagatge de més d’una dècada de lluita plantant cara a la bombolla del lloguer.

Amb aquests preliminars la nostra resposta als 3 punts és:

 1. Ens sumem al rebuig d’aquest Reial Decret ja que ens retrotrau a la LAU anterior a la del 2013 que era tan lesiva com el desnonament exprés aprovat en temps de Chacón i Zapatero, i que en alguns casos, els de taules d’emergència, ha produït que les entitats financeres no vulguin dur a terme els acords assolits sobre lloguers socials.
 2. En el segon punt, tot i que compartim moltes la principal reivindicació, la que ho resumeix tot, estem en desacord. El Reial Decret que nosaltres volem requeriria:
  • la CONGELACIÓ DE LLOGUERS, la PRÒRROGA FORÇOSA i UN CONTRACTE PÚBLIC ÚNIC de lloguer gestionat per les oficines d’habitatge
  • justícia fiscal! DESGRAVACIÓ FISCAL A TOTS ELS LLOGATERS per ELIMINACIÓ de totes les DESGRAVACIONS FISCALS DELS PROPIETARIS al costat d’altres mesures que hem anat publicant.

  Sense un parc d’habitatge públic de lloguer, digne d’aquest nom, al qual se suma la precarització salarial i a l’emergència habitacional … la suspensió temporal de l’increment de les rendes de lloguer “congelació pararia en sec la bombolla i “regularia els lloguers amb desgravacions a tots els llogaters amb els ingressos obtinguts de l’eliminació de l’elusió fiscal dels rendistes. El dret a l’habitatge enfront del capitalisme financer imperant exigeix mesures contundents que requereixen grans mobilitzacions unitàries consensuades.

 3. La convocatòria de concentració davant de la seu del PSC s’hauria d’haver consensuat prèviament, amb ànim unitari, amb la multitud d’entitats que avui treballem a la ciutat i àrea metropolitana amb l’exemple de la Plataforma ProuDesnonamentsOberts. Creiem que és poc afortunada la forma d’escrache i en el punt de mira podríem haver inclòs altres (PP, Ciutadans, PDEcat, etc.) per la qual cosa hagués resultat potser millor exigir un posicionament a tot el Parlament. Tampoc entenem deixar al marge als propietaris concentrats a la Cambra de la Propietat o en la Borsa de Barcelona on cotitzen els grans inversors immobiliaris. Finalment en aquest punt, creiem que els mitjans de comunicació poden veure en aquest escrache maniobres preelectorals en les quals no volem col·laborar si no és davant de tots els partits i no només un.

Sabent que la lluita serà llarga, molt llarga, perquè tenim un poderós enemic davant demanarem una mica més de destresa unitària en els objectius i en la tàctica per a futures mobilitzacions per aconseguir un marc adequat “en la diversidad” perquè totes les organitzacions ens vegem representades. Per a això necessitem un marc estable que ens permeti el debat de manera organitzada sense precipitacions ni exclusions.
500×20 amb solidaritat amb Badalona: prou de criminalitzar la pobresa!

Aquest dissabte dia 12 vam tenir una jornada completa. Al matí varem fer una assemblea per decidir una posició definitiva sobre com acabar amb la bombolla de lloguer que assola la ciutat. Després a la tarda unes 25 persones de les assemblees de famílies de Sant Andreu i Nou Barris vam anar a la manifestació de Badalona. Sota el lema “la precarietat mata” unes 500 persones vam desfilar entre la concentració davant l’edifici sinistrat i la seu de l’Ajuntament.

Mentre les companyies de llum cobren el subministrament més car de tota Europa i tenen beneficis estratosfèrics, avui hem sabut que milers de llars de tota badalona i en general de tot l’estat tenen la llum punxada perquè no poden pagar preus abussius amb salaris miserables.

També hem sabut, que el dia del sinistre la dotació de bombers estava sota mínims per culpa de les retallades de pressupost generalitzades des de l’inici de la crisi.

En definitiva, el lema de la manifestació convocada per la PAC Badalona i els bombers encertava: la precarietat mata!

 
Cada vez son más frecuentes las reclamaciones porqué el casero no devuelve la fianza del alquiler.

Cada vez nos llegan más casos en los cuales el casero dentro del plazo legal de un mes no devuelve la fianza al arrendatario después de la entrega de llaves. Por esta razón vamos a dar una serie de consejos de como intentar resolver este molesto conflicto con el antiguo propietario de la vivienda de su hogar.

¿QUÉ DICE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS – LAU-?

La LAU especifica en su artículo 36.4:

El saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido al arrendatario al final del arriendo, devengará el interés legal, transcurrido un mes desde la entrega de las llaves por el mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha restitución.

Eso quiere decir, que el casero o arrendador, tiene la obligación de devolver la fianza pero no tiene plazo para hacerlo, pero si lo hace después de un mes debe abonar también intereses – al precio oficial del dinero que marca anualmente el Banco de España.

PROCEDIMIENTO NORMAL DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO DE ALQUILER

A la finalización del contrato el arrendatario debe comprobar si la vivienda no presenta ningún desperfecto, por ejemplo visitándola él o su representante legal – inmobiliaria-, y no quedan suministros o cantidades asimiladas pendientes a cargo del inquilino y en un documento plasmar la finalización del contrato y la entrega de llaves con el acuerdo de las partes. Esto es importante porqué si las diferencias acaban en el Juzgado habría dejado constancia de la reclamación de la fianza, y si gana el juicio, la condena al pago de las costas judiciales del casero.

Lo normal es que el inquilino entregue la vivienda tal como se le entregó por lo que siempre hemos aconsejado realizar fotografías de todo o incluso que consten en el contrato como anexos. Si el contrato finaliza sin deudas y sin problemas especiales es obligatorio devolver la fianza pero algunos caseros arguyen los desperfectos para quedarse la fianza. Aunque la línea divisoria entre desperfecto, uso indebido y desgaste es muy sutil si en el documento de finalización de contrato en papel o verbal, la propiedad no ha dicho nada es que ha dado por bueno todo.

Dicho de otra manera, en caso de conflicto, esta su palabra contra la otra a iguales, pero la ley dice que  le debe devolver la fianza y pagará intereses después de un mes. Un ejemplo es el tema de pintura. Si le entregaron el piso recién pintado será normal que la pintura no luzca igaul en determinadas zonas de uso cotidiano. Eso se considerará que debe ser arreglado por el propietario. Una cosa distinta, es que haya desperfectos en electrodomésticos, puertas rotas o lasa paredes estuvieran llenas de agujeros o boquetes.

QUÉ PASA SI EL ARRENDADOR NO DA EL BRAZO A TORCER

Si usted ha cumplido su parte del contrato y el arrendador no lo hace deberá reclamar fehacientemente después del mes la entrega de la fianza, por ejemplo, con un burofax con certificado de texto y acuse de recibo. Si aún así el propietario no atiende a razones deberá acudir a la vía judicial. NO SE ESPANTE!

En caso de ir a un procedimiento judicial, la mejor opción se la debe aconsejar un profesional. Lo normal es un juicio declarativo- declara- verbal u ordinario o uno monitorio. El monitorio sería como enviar un burofax, debe rellenar una instancia que puede encontrar en cualquier juzgado. Si se presenta la propiedad y no hay acuerdo se va a un juicio verbal.

Si la reclamación es por una cantidad inferior a 2000 euros, puede usar un juicio verbal donde no necesita ni procurador ni abogado. Se puede defender usted mismo (art. 31.2 LEC). La tramitación de un juicio verbal por esa cantidad se puede hacer presentando también una instancia que puede recoger en la web del CGPJ o en cualquier juzgado de Primera Instancia que le corresponda donde le entregaran modelos de demanda de juicio verbal que usted podrá cumplimentar y entregar.

Si las cantidades excedieran ese monto -2000 euros- lo mejor es que consulte primeramente con un letrado o profesional como los de las Oficinas de Vivienda de su comunidad. Luego estará el tema de la clase de demanda –procedimiento monitorio o declarativo-que presenta pero eso ya es muy específico para poder dirimirlo aquí.


+++ INFORMACIÓN

Portal del inquilino – espacio de derechos y empoderamiento


mentides i fake news sobre el mercat del lloguer, els seus actors, la regulació de preus i el dret a l’habitatge

Es defineixen les fake news com la publicació d’informació falsa no contrastada per modificar el criteri de l’opinió pública intencionadament per obtenir el resultat desitjat. Un fet contrastable com un assassinat no seria una mentida news però la seva intencionalitat si. Seguint aquest criteri en economia i en les ciències socials tota informació seria una […]

En España se oculta que todos los contratos firmados son “de alquiler social” y eso debe tener consecuencias legales y procesales en la burbuja inmobiliaria

El contrato de alquiler no es un contrato privado entre ciudadanos libres. Y eso es así si leemos de manera literal la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos – LAU- donde en su preámbulo expone: Por ello, la finalidad última que persigue la reforma es la de coadyuvar a potenciar el mercado […]

2018: Leganés (31%) y toda el área metropolitana de Madrid (15%) necesitan una congelación por ley de los alquileres al igual que en todo el país

Declaración de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Leganés, Pah Bierzo-CyL oficial, PAH Madrid, PAH -Hospitaler-ACS, Asociación en Defensa de los Afectados por la vivienda -ADAV Parla-, la Asociación por el Alquiler Público y Asequible- 500×20 y Stop Desahucios Valencia. El encarecimiento del precio de un derecho básico como es la vivienda es […]

PAH-Madrid y 500×20 registran en el Congreso de Diputados un documento de medidas contra la burbuja del alquiler

Este pasado día 24-1-2019 hemos registrado ante el Congreso de Diputados de Madrid un conjunto de medidas en defensa de los inquilinos ante las subidas abusivas de los alquileres en todo el país. Estamos recabando el apoyo de más colectivos a las medidas porque creemos que la situación en nuestras ciudades y barrios se ha […]

Cómo boicotear una futura aplicación de la “regulación de precios de alquileres” en las grandes ciudades de España

La continuada publicación de datos sobre desahucios en el mercado libre del alquiler y los incrementos desorbitados de los precios que pagan los inquilinos por vivir bajo un techo ha obligado a un amplio debate de cómo esa locura se puede parar. Muchos de los medios de comunicación dominantes y amplios sectores de la izquierda […]

alquiler de viviendas: ni Barcelona ni Madrid son Viena por muchas vueltas que le den.

Las políticas del Ayuntamiento de Viena no son homologables con las del Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau o del de Carmena. No se trata de falta de voluntad de esos Ayuntamientos. Es un problema estructural de nuestro país. Desde hace algún tiempo los medios de comunicación nos martillean con la cantinela del control de […]

campanya en defensa del Bloc La Jahnela com habitatge públic

Fa dos anys que des de l’Oficina de Habitatge Popular de Gràcia i l’Obra Social Barcelona vam ocupar el bloc La Jahnela situat al número 156 de Travessera de Gràcia. Pocs mesos després es va ocupar també el bloc del costat, Ca La Trava, el número 154 del mateix carrer, desallotjat el passat mes d’octubre. […]

Tres medidas urgentes contra los rentistas: Congelación de alquileres y desgravación fiscal a todos los inquilinos

La congelación de alquileres sería una medida de justicia social. La desgravación fiscal a todos los inquilinos sería una medida de justicia fiscal Las continuadas subidas de los precios del alquiler en toda la geografía desde el 2014 han rondado algunos años los dos dígitos en algunas grandes ciudades como Barcelona y Madrid que concentran […]

Bombolla de Lloguer i Rendisme Immobiliari – xerrada de Salva Torres a l’Observatori del Guinardó

En el marc de les xerrades de l’Observatori del Guinardó-Can Baró (en defensa dels Serveis Públics i els Drets Socials) el nostre company Salva TORRES explica la seva visió sobre la bombolla del lloguer i com podem acabar amb ella. La profusió de dades i anàlisi permeten una visió general del problema a la ciutat […]
Cómo boicotear una futura aplicación de la “regulación de precios de alquileres” en las grandes ciudades de España

La continuada publicación de datos sobre desahucios en el mercado libre del alquiler y los incrementos desorbitados de los precios que pagan los inquilinos por vivir bajo un techo ha obligado a un amplio debate de cómo esa locura se puede parar. Muchos de los medios de comunicación dominantes y amplios sectores de la izquierda oficial y miembros destacados de organizaciones sociales hablan sobre la regulación de rentas de los alquileres por precios medios del mercado como solución para que casi 4 millones de hogares que hoy viven en alquiler en nuestro país tengan un respiro en la sangría de pagar rentas totalmente injustificadas que se llevan todo un salario. Este es un debate muy importante porque afecta la vida diaria de millones de personas. Nosotros tenemos nuestras propuestas que no coinciden con las mayoritarias de esos foros. Este documento explica como la regulación de rentas de los alquileres por precios medios del mercado es un falso debate entre los opinadores mayoritarios, a favor y en contra, porque sencillamente tal como se propone ha fracasado en “las ciudades” que dicen deben ser nuestro modelo

Para convencer al país, suponemos por nuestro atraso secular, de las bondades de la regulación de los precios del alquiler nos piden que repliquemos experiencias de ciudades de otros países, repito “ciudades” no “países”, como París, Berlín, New York o Viena. Haciendo búsquedas en Internet no es difícil encontrar explicaciones de cómo se ha hecho, qué dificultades y oposición se han encontrado. Si miramos los intereses de la prensa según quién sea el capital que la financia encontraremos un amplio abanico de opiniones sobre las posibilidades de éxito en Barcelona, Madrid y otras grandes ciudades donde se concentra el grueso de inquilinos.

esta “proposición” de regulación de precios del alquiler es la LEGITIMACIÓN POR LEY DE LA BURBUJA INMOBILIARIA

Por ejemplo, Claudio BOADA, responsable de Blackstone, fondo de capital especulativo, ya ha dicho al Gobierno de Pedro Sánchez que regular los precios va a ser un desastre y en la medida que se encone el debate muchas más voces van a salir en uno u otro sentido. No nos debe extrañar esas declaraciones del representante de esa firma que opera desde paraísos fiscales y que es también a la vez descendiente de familia de rancio abolengo franquista, de empresarios y banqueros.

En donde si ha habido un cambio de discurso ha sido en la izquierda que ha ido modulando la importancia del éxito de “las ciudades ejemplo donde reflejarse” en la medida que rotativos digitales como “eldiario.es” iban entrando en los detalles de cada ciudad. Si al principio la panacea eran París y Berlín ahora han ido desapareciendo en la medida que se hacía público en esos medios de comunicación que sus gobiernos encontraban crecientes dificultades para controlar los precios con la medida estrella “de la regulación de alquileres“. Por nuestra parte, explicábamos también el porqué París como Berlín tenían serios problemas con la burbuja de precios de alquiler y que el sistema de control basado en precios medios no estaba funcionando: “Las leyes para frenar las subidas del alquiler en Alemania y Francia no acaban de funcionar(*1).

Rápidamente en nuevas apariciones escritas o en tertulias aquellos que defienden esa regulación han modulado “las ciudades modelo” hacía New York, la meca del capitalismo o Viena en Austría. La notícia de Viena (*2) que lucha por mantener en 5€ el m2 aquí suena a sideral, y más de un hogar se daría con un canto en los dientes, pensando que en un país gobernado con la extrema derecha una ciudad pueda mantener esa posibilidad. Javier GIL del Sindicato del inquilinato de Madrid en un largo hilo en Twitter manejaba esa posibilidad así:

Igualmente hemos leído frases como esta en ElPaís.com: En Nueva York, la larga tradición del control de precios protege y estabiliza a residentes que no podrían permitirse vivir fuera de ese parque (*3).

Finalmente el compañero Javier Gil en su largo hilo de Twitter emplaza al Gobierno Sánchez ya con palabras mayores: Regulación de precios o huelgas de alquiler en 2019. Hasta aquí está el debate que queremos plantear en estas líneas aunque nuestra opinión la dejaremos para el final mientras analizamos si el sacrifico de la posible huelga de alquileres se merece la recompensa de “la regulación de precios del alquiler” en el sentido que nos plantean los compañeros sindicales.

París y Berlín: el diablo está en los detalles.

Vamos a ser claros todos: en estas ciudades se ha planteado la regulación de precios sólo en “las zonas de precios tensionadas” y lo que se busca es que haya una franja de rentas – entre 10 a 30% arriba y abajo- sobre las que se mueven los precios medios calculados sobre la burbuja ya existente. Particularmente creíamos que todo el mercado de alquiler está tensionado en todas partes por lo que no entendemos que no se aplique en todas partes. De hecho, en Francia la medida fue suspendida desde que un tribunal anuló la ‘Ley Alur’ con el argumento de que tenía que haberse aplicado en todas las áreas administrativas de París, no solo en la central (*4).

Por otra parte, tampoco en Berlín la regulación ha sido un éxito. Si en 2008 se pagaban entre 5 y 10 € en algunos distritos de la ciudad, hoy, con la ley reguladora aplicada, se llegan a pagar 30€ x m2. En las elecciones generales de 2013, la canciller Angela Merkel tomó la idea de Berlín para la agenda de su partido, la CDU, pero el resultado ha sido tan poco halagador que se ha replanteado el endurecimiento de la ley. Los grupos locales por el derecho a la vivienda están promoviendo que se haga un referéndum- Berliner Mieten Volksentscheid– por el que se apruebe que el alquiler debe estar ligado a los ingresos del arrendatario porqué la ley no ha funcionado.

Y es que el principal problema de la regulación por precios medios del mercado prevee muchas variables de cálculo por lo que dejan en manos de jueces dirimir las diferencias de su aplicación entre el rentista y inquilino. En Berlín y en París se han encontrado que el diablo estaba en los detalles:

 • el complejo sistema de cálculo de las rentas mínimas y máximas en una zona se hace sobre los precios medios ya existentes. Si esos están hinchados, que lo están y mucho, ya me dirá usted que cálculos salen. O sea, SE ACABA LEGALIZANDO POR LEY LA BURBUJA INMOBILIARIA. O ¿alguien cree que se negociará en Barcelona a partir de los alquileres del 2007 que ya eran abusivos?
 • Para establecer los precios de cada vivienda se deben tener en cuenta muchos parámetros: edad del edificio, conservación, orientación, reformas, suministros, localización, etc. Eso es meterse en la boca del lobo y dejar el arbitraje de los conflictos de interpretación a los tribunales sobre quién tiene razón sabiendo que los inquilinos siempre llevan las de perder.
 • Dada la complejidad de los cálculos la picaresca de los propietarios se ha disparado. Por ejemplo con costosas reformas. Y eso ya se hace en Barcelona desde siempre para expulsar inquilinos. Los caseros saben hacerlo. Que se lo digan a Verónica y Elíseo que en julio del 2011 fueron expulsados de su vivienda, en el barrio del Clot de Barcelona, por las obras de mejora de la terraza que les supuso que 100 policías asaltaran su vivienda con escaleras y fueran acusadas 4 personas con años de cárcel.
 • Igualmente, una parte importante de la oferta de viviendas se ha desplazado estos años a la venta por lo que la oferta de viviendas de alquiler se ha reducido en París y Berlín. Nadie puede prohibir a un propietario sacar su vivienda a la venta y salirse del mercado de alquiler. ¿quién va a prohibir eso en Madrid o Barcelona?
 • Cómo los propietarios tienen la última palabra en escoger al inquilino, el resultado ha sido que el colectivo con menores recursos ante un mercado con excedente de demanda no queda protegido por el control de rentas puesto que al final se impone el orden de acceso que concede la solvencia de la capacidad económica del inquilino.
 • Si ante esto las autoridades quieren reaccionar deben subvencionar a los propietarios que alquilan a familias pobres por lo que entramos en el círculo injusto de pagar por un derecho básico a los más pobres lo que genera al mismo tiempo rechazo por “el llamado buenismo“.
 • Los propietarios de Berlín y París hacen críticas más duras cuestionando la metodología de cálculo de las rentas de referencia puesto que tienen un gran peso específico los apartamentos de titularidad municipal con rentas bajas lo que sesga la muestra hacia el extremo inferior del mercado. Los arrendadores en España no les va a preocupar mucho este problema porqué tenemos un ridículo 1,5% de vivienda social.
 • Precisamente eso que debería ser una ventaja – un parque de vivienda social y pública- se convierte en un problema: el diferencial de rentas que alimenta la regulación de alquileres medio hace que para un buen departamento, muchos inquilinos están dispuestos a pagar un alquiler más alto. Según un estudio de la Asociación de Arrendatarios de Berlín, un 31% de los alquileres se pactan a un precio superior al permitido y como el alquiler regulado no se hace cumplir, excepto cuando un inquilino lleva su caso al juzgado, esta práctica ha quedado normalizada.
 • Los gobiernos de Merkel y Macron dudan sobre la aplicación de sanciones porqué el mismo sistema de precios medios está basado en tantas variables que hace tambalear cualquier sanción ante la posibilidad de recurrirla a los tribunales.

A picaresca en nuestro país no nos gana nadie y sino que se lo digan a los prestamistas privados – banqueros- que son los que más beneficios declaran y los que menos Impuesto de Sociedades pagan, por eso…

…en un país donde el 25% de la economía es sumergida sería muy ingenuo suponer que la “regulación de precios de alquileres” después de lo visto en Berlín o París no será sistemáticamente saboteada por el ingenio y la picaresca que hacen gala muchos arrendatarios en un país como el nuestro donde los últimos datos de GHESTA del 2014 indicaban que el 54% de los contratos no se declaraba a Hacienda y sabemos que en la Comunidad de Madrid más del 50% de los contratos de alquiler no son legales.

Pero hay un dato que siempre en esta discusión se olvida: París y Berlín tienen un parque de vivienda pública y social moderado. Las leyes de regulación de precios se hicieron para aplicarlas sobre el mercado libre porqué no hay suficiente oferta de vivienda social asequible. En nuestro país, España, no hay un parque de vivienda social digno de ese nombre. El mercado libre y salvaje supone el 98,5% del total de pisos alquilados.

Los casos de New York y Viena.

Ahora vamos a ver dos casos distintos: las ciudades de Nova York y Viena. En primer lugar tenemos que decir que para entender lo que allí ocurre debemos desprendernos primero de la costra franquista de nuestro sistema impositivo, a saber, las ciudades de Viena y New York recaudan impuestos de los salarios de sus convecinos y por lo tanto tienen una autonomía presupuestaria del que no gozan ni Madrid ni Barcelona. ¿ Por que? Pues porqué España es un estado fiscalmente centralista y franquista que recauda los grandes impuestos en Madrid y luego en todo caso los reparte. Deja a las ciudades y autonomías los impuestos que gravan precisamente la burbuja inmobiliaria. Esto lo explicamos muy aquí: El incremento de los desahucios de alquiler y ocupaciones tienen su raíz y causa en la estructura franquista del Estado español.

El caso es que Nova York tiene un parque de vivienda “social tasada” que se conoce como renta estabilizada. Este programa establece un control público sobre el precio de los alquileres para facilitar el acceso a la vivienda de las personas con rentas medias y bajas. Se calcula que, actualmente, más del 45% de los alquileres de Nueva York son de renta estabilizada. De todas maneras tampoco puede ir muy bien porque recientemente la prensa se hacía eco que 100.000 escolares, cien mil, 1 de cada 10, viven en familias sin techo. El objetivo del programa es ofrecer viviendas a un precio inferior al del mercado. Para fomentar la inclusión de las viviendas privadas dentro de este sistema, se ofrece a los propietarios y a los promotores, subvenciones, incentivos fiscales y permisos de construcción especiales. Esta opción de precio tasado ya existe en España desde siempre. No la conoce? Pues existe, se llama Vivienda de Protección Oficial – VPO- de alquiler pero tiene 5 problemas:

 • que los gobiernos deben subvencionar a los promotores- la última subvención era de 12.000 euros por piso más el suelo-.
 • que el gobierno del PP dejó de subvencionar esta opción en el 2013 cuando subió al poder con Rajoy.
 • que los promotores no quieren hacer VPO de alquiler en este país- solo quieren vender.
 • que las promociones que se han hecho a lo largo de estos años tenían vigencia para 20,25 o 30 años y luego pasaban al mercado libre. Una vergüenza.
 • que Ada Colau lo ha intentado con la medida de reserva de viviendas del 30% pero sólo serán de venta pues lo deciden los promotores. No habrá vivienda de alquiler asequible nueva en Barcelona. Esta medida solo servirá para los hogares que tengan perfil financiero solvente para comprar una hipoteca

El caso de Viena es un poco distinto. Al igual que Austria, su capital, disfruta de una descentralización tributaria que no existe en nuestro país. La ciudad tiene tres puntos fuertes:

 1. El parque de vivienda pública y social de alquiler es de 340.000 viviendas sobre un total de 900.000 (casi un 40%). En parte de esas viviendas el precio neto por metro cuadrado es inferior a los 5 €/m2. Esos precios baratos presionan a la baja los precios de los alquileres del mercado, a lo que ayuda también las ayudas a la vivienda social y a la oferta pública de vivienda.
 2. Viena utiliza del orden de 600 millones de euros anuales en vivienda: Un 0,5% de los salarios pagados en la capital austriaca – descentralización fiscal- está destinado a dotar de recursos a los poderes públicos para que tengan un peso decisivo en el mercado inmobiliario local.
 3. La última medida puesta en marcha para mantener precios es hacer que dos tercios de los nuevos proyectos de viviendas de más de 5.000 metros cuadrados que se levanten en la ciudad el precio por metro cuadrado alquilado no supere los cinco euros 5 €/m2 de alquiler. La VPO de alquiler que aquí no hay manera que se haga.

Así pues, el compañero Javier Gil, del Sindicato de Inquilinos de Madrid, en el anterior tuit que le citábamos no hacía honor a toda la verdad simplificando y comparando dos realidades imposibles: Porque los precios de los alquileres en última instancia dependen de la legislación sobre vivienda. Si garantizas políticamente el derecho a la vivienda, los precios bajan (Viena). Si fomentas políticamente la burbuja, los precios suben (España). No es sólo un problema de voluntad política también es un problema estructural del régimen español del 78: ni Barcelona ni Madrid son Viena por muchas vueltas que le de.

En cada año fiscal al Estado español se le cuelan por el desagüe más de 10.000 millones de euros (2,5 veces el presupuesto de Sanidad) subvencionando a los rentistas holgazanes.

La esfera fiscal de la burbuja del alquiler

Si en el manifiesto inicial del Sindicato de Inquilinos de Barcelona en que participábamos añadimos una frase sobre la necesidad de una profunda reforma fiscal en el Estado español…. hoy en la práctica se ha reducido el discurso a la simplificación de quitar las ventajas fiscales a las SOCIMI. Eso es sencillamente ridículo. El problema de la esfera fiscal de la burbuja del alquiler no son los 260 millones euros que nos cuesta esa figura, eso es una simplificación y creemos no es responsable obviar que el gran agujero fiscal, que todos conocemos, está en las ventajas fiscales:

 • a los propietarios marginales, agraciados por la sociedad de los propietarios del franquismo y del régimen del 78.
 • a las sociedades patrimoniales de más de un millón de euros que las hay a miles por toda la piel de toro.
 • que elucubrar sobre que el problema de la concentración de la propiedad inmobiliaria son las SOCIMI, cuando el monstruo Blackstone posee 23.000 en un parque de 25 millones en España es nuevamente simplificar la realidad porqué las SOCIMI tienen su principal negocio en infraestructuras y oficinas. Y somos conscientes de su peligro desde hace nueve años cuando algunos ni se lo planteaban.

España es un paraíso fiscal para los propietarios de viviendas alquiladas y no lo decimos nosotros. Gestha, el sindicato de inspectores de Hacienda, está cansado de predicar en el desierto lo que verificamos en nuestro estudio sobre la elusión fiscal de los caseros en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades y en la distinta fiscalidad de las rentas del trabajo castigadas y las del capital que van de rositas. En cada año fiscal en el Estado español se nos cuelan por el desagüe más de 10.000 millones de euros (2,5 veces el presupuesto de Sanidad) subvencionando a los holgazanes rentistas. Que no son una empresa que se puede llevar la producción a otro país, que no se pueden llevar sus propiedades a otro lado, que las raíces de sus inmuebles al suelo patrio pueden y deben ser gravados hasta el 70% de los beneficios como en tiempos de la época dorada del capitalismo. Que España nunca lo ha hecho porqué somos un país franquista que paga con exoneraciones fiscales y fraude las dádivas electorales de los agraciados propietarios inmobiliarios. Qué franquismo y neoliberalismo tienen ahora una comunidad de intereses en el circuito secundario de acumulación de capital.

NECESITAMOS UNA PROFUNDA REFORMA FISCAL QUE HAGA QUE QUIENES MÁS GANAN, Y SOBRE TODO SI SON RENTAS INMOBILIARIAS Y DE CAPITAL, PAGUEN MÁS QUE LOS QUE TRABAJAN. SOLO ASÍ, vía tributación, PODEMOS DAR UN CIERTO VUELCO A QUE HAYA UNA VÍA FISCAL PARA REGULAR EL MERCADO DE ALQUILER DANDO A LOS INQUILINOS CON UNA MANO, LO QUE SE COBRA – vía impuestos- A LOS RENTISTAS CON LA OTRA.

Como dice el refrán: estos bueyes tenemos, con estos bueyes aramos. Dejémonos de pamplinas y organicemos nuestro propio sistema para acabar con la especulación del alquiler que hacen los grandes y los pequeños propietarios – todos por igual de malos- y defendamos EL DERECHO A LA VIVIENDA FUERA DEL MERCADO.

La esfera legislativa de la burbuja del alquiler: la LAU

Sí, ya sabemos que este documento se está alargando pero no podemos por mor de simplificar explicar las cosas a medias. Los tuits están muy bien pero no son para las personas que quieren saber la verdad de cómo se les engaña, reproduciendo la frase de George Orwell.

La Ley de Arrendamientos Urbanos -LAU- nacida al calor de los gobiernos neoliberales de Felipe Gónzalez hace ya casi 35 años ha tenido numerosas reformas que han agravado el sesgo clasista de las relaciones casero-inquilino hasta desarmar a este último ante las arbitrariedades del propietario y de las vicisitudes políticas y económicas de la época. No puede seguir adelante más tiempo sin derogarla por una ley que ponga por delante el derecho a la vivienda digna y asequible para todos los ciudadanos sea cual sea su condición. En eso creemos estamos de acuerdo toda la izquierda y las organizaciones sociales. PUNTO. Entonces…

¿por qué ha desaparecido del debate “la derogación de la LAU” por el enorme daño y violencia que ejerce sobre casi 4 millones de hogares en aquellos que tienen el honor de usar los medios de comunicación generalistas ?

La esfera financiera de la burbuja del alquiler española y mundial

Tampoco faltemos a la verdad sobre la verdadera esfera financiera de LAS-BURBUJAS-DEL-ALQUILER-QUE-ASOLAN-TODAS-LAS-CIUDADES-GLOBALES. Lo decíamos bien claro en el Foro Vivienda que organizamos este pasado mes de julio en Barcelona entre diversas entidades:

Las compras de deuda y las inyecciones masivas de dinero de los Bancos centrales han convertido la vivienda en un activo central de inversión para el capitalismo financiero. Este ha transformado las ciudades y ha convertido la vivienda en un lujo inalcanzable para las clases populares. Los mercados de capitales y de renta fija hipotecaria son el núcleo de esta contrarevolución sobre el derecho a la vivienda. La Banca española, en el país más bancarizado del continente, con el apoyo vergonzante y vergonzoso de todos los estamentos políticos y judiciales, interpreta o retuerce a su favor incluso la jurisprudencia europea y de derechos humanos sin que ninguno de esos responsables la contradiga.
Los parques de vivienda pública y social retroceden en toda Europa. Las burbujas del alquiler asolan ya las ciudades medias en nuestro país. Miles de hogares se ven empujados a la ocupación como única posibilidad de tener un techo mientras los medios de comunicación la criminalizan para justificar medidas legislativas cada vez más duras contra los precarios.

Produce cuando menos indefensión ver el monstruo que tenemos delante y hacernos creer que se puede parar con relatos cándidos sobre el control de precios medios de alquileres en zonas tensionadas. La izquierda no puede ir con estos sermones a no ser que queramos que nos pase por encima la apisonadora de la extrema derecha.

La generación financiera de la burbuja del alquiler tiene su punto de gravitación en dos elementos esenciales que no podemos olvidar para no parecer ingenuos frente a quienes detentan “el poder“:

 1. Los bancos – prestamistas privados – que han recibido la potestad de crear dinero de la nada – como deuda- conceden crédito a los sectores económicos que les interesa. Y lo hacen hasta convertir el inmobiliario en su principal negocio en la “economía real” y luego vienen los derivados que es otro monstruo más gordo aún. Santander, BBVA, Sabadell etc son los responsables últimos de la burbuja del alquiler también.
 2. Las autoridades monetarias españolas -BdE- y europeas -BCE-, con el apoyo del Parlamento y Senado español, en el marco del Programa de flexibilización cuantitativa -QE- iniciaron el 7 de julio del 2017, la compra de deuda corporativa de la principal Socimi española Merlín Properties participada por Blackstone. La compañía en 2016 emitió deuda apalancada por valor de 5000 millones de euros en forma de pagarés de renta fija – titulización de deuda- en forma de EMTN (Euro Medium-Term Note) con calificación BBB. El depósito de los pagarés se depositó en la sociedad de clearing – Clearstream Banking S.A – con sede en el paraíso fiscal de Luxemburgo. Ahí el Reino de España compró esos pagarés por un valor indeterminado que le ha permitido en 2018 a Blackstone ser la primera Socimi española en capitalización. Publicamos como primicia este descubrimiento pero paso desapercibido cuando era una punta de lanza del combate de los inquilinos. Y aunque nos aseguramos que llegará la información a quién debía tenerla la gravedad del apoyo y implicación institucional a tan alto nivel para favorecer una Socimi no causó ni el mínimo indignación.

Estos dos apuntes demuestran la implicación de todos los partidos del régimen en el negocio inmobiliario español – en la growth machine patriótica- y que muchos de sus políticos y sus familias tienen intereses cruzados con las familias de banqueros – véase viviendas IVIMA de Madrid-, jueces, abogados, registradores, militares, notarios y la jerarquía católica. Seamos pues honestos! El poder financiero va a presentar batalla sea cual sea el terreno de lucha que planteemos.

DINERO- HELICÓPTERO o cómo el poder financiero puede dar un vuelco inesperado a la burbuja del alquiler

Si una cosa no quiere “el poder financiero” es la creación de un parque público de viviendas ni una reforma fiscal justa en un país en el que han conseguido inyectar la cultura de la sociedad de los propietarios como en España. Veamos esta historia que sabemos por desgracia podría volver a suceder aquí y muchas hogares recaerían en la trampa:

 • En Australia actualmente hay una enorme burbuja de la vivienda por capitalización fraudulenta. El gobierno australiano a través de su Banco Central generó dinero de la nada regalando hasta 35.000 dólares por hogar en el programa de incentivo de los primeros propietarios – ¿les suena la frase de queremos un país de propietarios y los incentivos fiscales a la compra de vivienda de estas décadas en España? -. Después de la experiencia hoy Australia es uno de los países más endeudados y aproximadamente el 10% de la población que picó el anzuelo tiene una hipoteca sumergida. ¿Les suena? Los precios de la vivienda se triplicaron y los bancos hicieron su agosto con hipotecas que cubrían a lo que la ayuda gubernamental no llegaba. O sea, sería una flexibilización cuantitativa que en lugar de regalar dinero para salvar los bancos se le daría a la gente. Esto está hoy encima de la mesa de las autoridades monetarias y muchos inquilinos hoy se tragarían de nuevo ese caramelo envenenado.
 • Ahora vayamos a Europa. El gigantesco programa de compra de deuda – conocido como flexibilización cuantitativa- del Banco Central Europero – BCE- del que antes hemos hablado ha supuesto que este banco ha generado 2.600.000.000.000 euros para comprar deuda de países, de bancos y de empresas escogidas como Merlín Properties citada antes. Esto ha significado que cada día se generaban 1.896.425.966 euros de la nada entre marzo del 2015 a diciembre del 2018. Dividiendo ese dinero entre todos los ciudadanos de la Unión europea le tocaba a cada ciudadano recibir 7614€. Hay quién plantea de nuevo una flexibilización cuantitativa al reves: dar ese dinero a la gente con ciertas condiciones. ¿Se imaginan lo de Australia repitiéndose aquí? SE IMAGINAN UN HOGAR PRECARIO DE 3 MIEMBROS QUE LE DIGAN QUE LE VAN A DAR 25.000 EUROS SI COMPRA UNA VIVIENDA?

Nosotros no creemos en estos elixires milagrosos, por eso hemos creado esta sección en nuestra web para que la gente entienda que esta ocurriendo con la fabricación de dinero por los bancos privados o por el BCE. Les invitamos a visitarla: DINERO-DEUDA FINANZAS.

Estos bueyes tenemos, con estos bueyes aramos!

Los parques de vivienda pública y tasada de esas “ciudades modelo donde reflejarse” vienen de cuando las clases dominantes presionadas por el bloque soviético abrazaron el capitalismo de Estado, y se hicieron esos enormes esfuerzos presupuestarios y fiscales contra las rentas más altas. Con todos los respetos, creemos que los compañeros que defienden importar los modelos de New York, Viena, París o Berlín, venden un mensaje simplificado de la realidad y obvian las dificultades que suponen realidades histórico-económicas y políticas distintas. Los compañeros en un ejercicio de realismo actualizado han creado un discurso donde el problema se circunscribe a un problema de voluntades de “los que mandan” y de “malos especuladores y buenos“. En ese discurso simplificado, las dificultades financieras, fiscales y presupuestarias son substituidos por un problema de voluntades.

Ese discurso o “relato” construido así es simplista y cándido. Pero por el camino se les ha caído la derogación de la LAU, una reforma fiscal profunda del sector inmobiliario y el esfuerzo presupuestario estatal necesario que choca con el corsé neoliberal del modificado artículo 135 de la Constitución. Por eso, es necesaria la verdad por delante porqué es revolucionaria.

Nosotros entendemos que en las actuales circunstancias, si los compañeros van al Parlamento español a defender “que la regulación de los precios del alquiler no es abogar por la abolición del negocio inmobiliario” eso es LEGITIMAR POR LEY LA BURBUJA CONTINUADA DEL ALQUILER y sería ilógico embarcarse en una huelga de alquileres – con el sufrimiento que puede generar- para un objetivo que no funciona como hemos demostrado en este documento.

Llamar a una huelga de alquileres sólo se puede entender como mínimo para un cambio estructural profundo y se necesita un acumulo de fuerzas que aún no tenemos para un fin consensuado. Nosotros presentamos a continuación una propuesta, seria y fundada históricamente en las reivindicaciones redistributivas de la clase trabajadora, en términos keynesianos de izquierda, cuya base es la movilización y la lucha contra “la sociedad de los propietarios” pues las élites financieras globales están decididas a abortar incluso su propia reforma con una nueva vuelta de tuerca de la flexibilización cuantitativa ahogando el mundo en el caos de la deuda. Llegado ese momento incluso nuestras reformas bienintencionadas pasaran al basurero de la historia y las cambiaremos por unas más ambiciosas.

DOMESTICAR EL MERCADO LIBRE DE ALQUILER:

JUSTICIA FISCAL y SOCIAL!

Dicho todo lo anterior, como considerandos, presentamos estas medidas que entendemos se encuentran en la tradición redistributiva de la izquierda consecuente siendo conscientes que un giro inesperado y posible del capital financiero internacional puede obligarnos a replantearnos otros objetivos más ambiciosos.

 • Congelación de alquileres y prórroga forzosa (excepto en caso de necesidad familiar justificada).
 • Contrato publico único, inspeccionado por las Oficinas de Vivienda, donde este prohibido cargar los impuestos y los gastos de mantenimiento a los inquilinos porque ya se lo desgravan en sus impuestos los caseros.
 • Eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores para que tributen como una ganancia más.
 • Realizar desgravaciones fiscales sobre la totalidad de inquilinos (4 millones de hogares) según baremos de rentas pagadas y renta familiar disponible, con el dinero ahorrado de suprimir la elusión fiscal de los arrendadores (4 millones de caseros) y con ello conseguimos acabar el fraude fiscal de muchos de ellos pues conoceremos la totalidad de alquileres que cobran.
 • Grabar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas que no sean para primera residencia para evitar que los propietarios boicoteen todas estas medidas poniendo en el mercado sus viviendas vacías a la venta.

Para una explicación más exhaustiva de estas medidas visitar: Tres medidas urgentes contra los rentistas: Congelación de alquileres y desgravación fiscal a todos los inquilinos.
Salva TORRES


Notas:

 1. eldiario.es, Las leyes para frenar las subidas del alquiler en Alemania y Francia no acaban de funciona.
 2. eldiario.es, La lucha de Viena por mantener en cinco euros el precio del metro cuadrado de alquiler.
 3. elpais.com, TRIBUNA: La burbuja del alquiler.
 4. eldiario.es, Francia recuperará la regulación de los precios de alquiler tras una fuerte subida.
 5. la vanguardia, Una sintecho en ‘Barrio Sésamo’.Campanya a Barcelona: Prou desnonaments oberts i silenciosos!

Segons les dades de l’Ajuntament de Barcelona en el darrer any 2018 els Serveis Socials i les Oficines d’Habitatge de Barcelona han tingut coneixement de 60 desnonaments oberts i silenciosos. Vol dir, que hi hagut més dels que es coneixen.

Què són desnonaments oberts i silenciosos? Doncs el jutge accepta a instàncies de la propietat que el desnonament d’una llar es faci en qualsevol dia d’un període que pot ser determinat – 15 dies – o més. A més ara coneixem que a pesar dels acords amb el Consistori, els jutges no avissen als serveis socials però tampoc a la familia afectada. És una pràctica arbitrària dels tribunals que no està emparada amb cap llei.

La nostra Associació en els darrers mesos varem ser testimonis que moltes famílies que acollim reben aquestes notificacions judicials i hem patit la desfeta moral de la nostra gent quan la Comissió judicial ha practicat aquesta injustícia. Aquesta va ser la raó que ens va empènyer a convocar a tots els grups d’habitatge de la ciutat a crear la plataforma “PROU DESNONAMENTS OBERTS I SILENCIOSOS” que ha recollit el suport, de moment, de més de 163 entitats de la ciutat. Mou-te i que la teva entitat, sigui quina sigui, doni suport a les famílies afectades>>>

Volem exigir a la Jutge degana de la Ciutat que deixin tots els jutges i tribunals de usar aquesta mesura cruel i injusta. recolza la iniciativa.

Vine a donar suport a la roda de premsa davant de la Ciutat de la Justícia el 15!

 
El incremento de los desahucios de alquiler y ocupaciones tienen su raíz y causa en la estructura franquista del Estado español.

Hace unos días el Consejo General del Poder Judicial daba a conocer los datos de lanzamientos por impago de alquiler que afectaban a 7518 hogares en el tercer trimestre del 2018 -más de 30.000 adultos y niños- que suelen afectar casi en su totalidad a primeras residencias, a hogares constituidos (*1). Una media de 175 lanzamientos considerando los días hábiles y agosto no hábil. En el mismo período, otros 3.404 se derivaron de ejecuciones hipotecarias que en una proporción menor son también primeras residencias. A los 7518 desahucios de inquilinos de este trimestre hay que sumar otras decenas de miles en el tiempo pretérito, también los ocurridos por las 775.000 ejecuciones hipotecarias y decenas de miles- sin datos- que han vivido desahucios por ocupaciones desde que se inició la crisis en el 2008. En ningún país europeo – repito ningún país europeo -ocurre semejante barbaridad pues los ciudadanos desahuciados quedan exclusivamente a merced de la capacidad de los servicios sociales del ayuntamiento de turno antes de abandonarlos bajo un puente.

Considerando que todos los ayuntamientos están encorsetados por la ley de estabilidad presupuestaria pueden imaginar lo que podrán hacer ciudades como Barcelona o Madrid ante una avalancha de 10 familias diarias sin vivienda. Nada. Es responsabilidad de los Ayuntamientos la atención a las familias vulnerables?….. SÍ. Es responsabilidad del Ayuntamiento tener los medios económicos y inmobiliarios para hacer frente a semejante emergencia social…. NO!

Los Ayuntamientos de las grandes ciudades, donde se concentra el grueso de los inquilinos – 4 millones de hogares- se quejan amargamente de la ausencia de medios y tienen razón en una cosa, no tienen ni capacidad presupuestaria ni fiscal ni legislativa para afrontar el problema. Los medios los tiene sobre todo Madrid, el Estado, y luego con mucha menos capacidad las autonomías. Pero, las responsabilidades, el marrón de los desahucios, las broncas en los Servicios sociales y en las oficinas de vivienda se lo comen los ayuntamientos que son la administración más cercana al ciudadano.

Por contra, en cada desahucio son los servicios estatales, como la policía y los juzgados, quienes actúan como brazo armado de la propiedad. No existe ninguna ley ni organismo público que proteja a la ciudadanía más vulnerable, que vele por los derechos ciudadanos que el Estado español firma en Europa, en la ONU o en esa constitución tan sagrada del 78 para según qué. A la avalancha de desahucios hacen frente las administraciones locales con recursos menguados por una década de recortes; para lo importante, los derechos de la propiedad, para eso sí que hay leyes que se cumplen y organismos bien centralizados y organizados por el Estado para ejercer la violencia necesaria para imponer sus intereses. La clase política, la Judicatura y la policía actúan implacables en su cometido por agravar el drama sin siquiera plantearse seriamente una luz de esperanza para atajar ese problema entre la propiedad y los inquilinos o entre los derechos de los prestamistas privados – los bancos- y los hipotecados.

El apagón estadístico sobre la situación de los desahuciados es una muestra que el Estado español los ha abandonado a sus suerte.

Si el Estado renuncia a poner nombre al problema de millones de personas y niega los datos estadísticos es porqué no tiene ningún interés en solucionarlo como ha demostrado durante esta década. El esperpento vivido en el Tribunal Supremo por salvar las cuentas de resultados de la Banca española ante el Impuesto de Actos jurídicos Documentados contrasta con la ausencia de datos en el INE – Instituto Nacional de Estadistica – o en el Consejo General del Poder Judicial sobre los ciudadanos que viven en viviendas inseguras (realquilados, en proceso de desahucio o violencia familiar), inadecuadas ( sobreocupadas o insalubres) o con alquileres desproporcionados con la renta familiar disponible. El apagón estadístico, la ausencia de datos, refleja que el ESTADO ESPAÑOL Y SUS PODERES PÚBLICOS VIVEN EN UNA REALIDAD AL MARGEN DE MILLONES DE CONCIUDADANOS POBRE Y PRECARIOS.

Más de un millón de hogares en el área metropolitana de Barcelona en 27 municipios, 1 de cada 4 ciudadanos, están obligados a vivir en condiciones muy precarias, explica Cáritas en su estudio reciente (*2). En este “Estado” de cosas se deja a la Iglesia Católica que se dedique a estos menesteres de los pobres obviando, la estadística pública, que en teoría España es un estado aconfesional en la sagrada constitución del 78 que ha cumplido 40 años. En medio de toda esta desesperación de varios millones de personas, la cada vez más derecha extrema (PP, Ciudadanos, etc) y toda la caverna mediática se envuelven en la bandera rojigualda reclamando “los derechos de los ciudadanos” – cuanta hipocresía – y sus libertades frente al desafío catalán.

El apagón estadístico sobre las consecuencias sociales de los desahucios viene de la mano con la absoluta liberización del mercado de alquiler de las últimas décadas que ha dejado en la más absoluta desprotección a millones de inquilinos. Psoe y PP con el apoyo de casi todo el arco parlamentario son responsables del encarnizamiento legislativo contra ellos. Lo sufren hogares monoparentales con menores, jóvenes, inmigrantes y todo precario que se ha quedado en la cuneta del camino de la crisis.

Ahora que España vive una segunda burbuja del alquiler, la primera fue en el 2002, con miles de desahucios, el ministro Ábalos ha anunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos para alargar los contratos a 5 años como si eso resolviera alguna cosa en un mercado donde casi todos los contratos se firman en el mercado libre que supone el 98% de las viviendas de alquiler. El problema es que la burbuja, que se extiende como una mancha de aceite por todo el mundo, se come la mayor parte de los presupuestos familiares.

Miles de hogares sufren desahucios invisibles porque el fin del contrato supone subidas de la renta de alquiler inasumibles. Son empujados a la ocupación o a un submundo de economía sumergida en el sector residencial de emprendedores que realquilan pisos por habitaciones o locales sin licencia que se transforman en viviendas, al margen o no de las plataformas online o disfrazados de alquiler vacacional. El estudio de Cáritas lo que muestra son las zonas oscuras del sector residencial donde las estadísticas oficiales no entran para evitar un sonrojo al estado español en los organismos internacionales de derechos humanos.

Todas estas penurias contrastan con el apoyo total al sector inmobiliario del Estado español. Es uno de los pilares de la economía española que viene de la mano del sector financiero en uno de los países donde su peso en el IBEX35 es aplastante. Es una unión sagrada bendecida desde 1959 cuando el ministro franquista de vivienda don José Luís de Arrese propuso la sociedad de los propietarios con la celebre frase: ”queremos una España de propietarios no de proletarios”. La izquierda española nunca ha renunciado al uso de esta máquina de crecimiento – growth machine– en los ciclos económicos del país. Adoptó el modelo franquista sin rechistar. Las políticas públicas de vivienda de medio siglo han sido continuadas mejoras legislativas, presupuestarias y fiscales para que el sector inmobiliario-financiero parasitara mejor al Estado.

No nos ruborizamos en estas páginas cuando afirmamos que España es uno de los países europeos que proporcionalmente ha gastado más dinero en vivienda principalmente en políticas fiscales. Hablamos de 77.560 mllones en tres décadas de desgravaciones fiscales a la compra de primera vivienda (*3) que a través del incremento de precios acababan en manos de promotores y el inestimable sector bancario que hacía su agosto con millones de hipotecas constituidas. La máxima expresión del Plan franquista Arrese fue la renuncia del Estado español a esos 77.560 millones, la mayor parte en gobiernos del PSOE, que hubiera permitido construir un parque de vivienda pública asequible que hoy hubiera sido la salvación de esos millones de desheredados que analizamos.

Y es que desde el punto de vista de los impuestos España es un paraiso fiscal para los propietarios de viviendas alquiladas como analizamos en este otro documento. Anualmente desde hace décadas el Estado renuncia a construir un parque público de alquiler porqué regala los miles de millones anuales necesarios al sector privado con el tramposo argumento de la promoción del alquiler, con los desastrosos resultados que conocemos. Entre el Impuesto de Sociedades y el IRPF suponían en el 2014 más de 10.000 millones de euros de elusión fiscal que crece en la medida que crece el parque de viviendas en alquiler.

Las casualidades de la historia económica reciente han llevado a que las últimas etapas del capitalismo senil han casado, como anillo al dedo, los intereses de la burguesía española con los intereses de las políticas neoliberales que dominan la escena de la Unión europea y del Euro. El sector inmobiliario y financiero, buques insignia del capitalismo español, en una economía desregulada y abierta, se han convertido en un lugar privilegiado de inversión para los capitales especulativos internacionales. Un matrimonio de conveniencia donde la desregulación legislativa y las exenciones y desgravaciones fiscales a las rentas del alquiler son el mejor regalo de bodas al capitalismo parasitario internacional en el circuito secundario de acumulación de capital.

No es plaga divina, no es solo especulación, es estructural.

El sábado 2 de mayo de 1959, en el 1º Congreso de de Agentes de la propiedad Inmobiliaria desde la Guerra Civil, el Plan franquista del Ministro José Luís de ARRESE fue ovacionado a rabiar por los API de ese momento: “aspiramos a que la vivienda sea del que la vive y que de la -renta limitada- pasemos al ideal de la -venta limitada-” (VPO) (*3) Ese modelo ha sido seguido al pie de la letra hasta por Gobiernos municipales de izquierda – PSC-ICv – por poner un ejemplo de Barcelona como si la “growht machine” fuera infinita y todos seríamos propietarios. Ese ideal franquista de que el arrendamiento es una cosa de tránsito o indigencia ha trascendido como discurso, y ese es su triunfo, hasta hoy en el imaginario colectivo y en la lógica económica y legislativa de los últimos 60 años (*4).

Mientras, por esa época de mediados de siglo, España optaba por esa vía de enterrar el esfuerzo patrio en piedras, ladrillo y negocio financiero en Austria se optaba por reconstruir en la ciudad de Viena un gran parque de alquiler público, mucha más barato y sostenible, para todas las clases sociales. Esa es la razón por la que afirmamos que Barcelona y Madrid no son Viena por muchas vueltas que le den a la engañosa fórmula que para limitar la burbuja se puede hacer indexando precios y no por la vía fiscal que proponemos desde estas páginas.

Por qué el estado español ha seguido ese modelo económico?

 • La sociedad de los propietarios iniciada en el franquismo y alimentada por el régimen del 78 ha creado una enorme base de pequeños propietarios que es el substrato social conservador y reaccionario cautivo de los partidos constitucionales. Ha sido el esfuerzo presupuestario del Estado español durante 60 años el que ha creado esa acumulación primitiva de capital de la sociedad de los propietarios renunciando a un parque público de alquiler. Aunque la clase trabajadora de este país ha olvidado la revolución del 36 no ha sido así para esas élites que llevan 60 años contrabalanceando su miedo al populacho.
 • Con la entrada en la Unión europea, las políticas neoliberales de financierización de la vivienda casaron como anillo al dedo con la política franquista de la sociedad de los propietarios: el volumen de inversión desbocada en vivienda y infraestructuras, el llamado circuito secundario de acumulación capitalista, ha sido superior a cualquier otro de los países desarrollados. Ese circuito secundario de acumulación ha continuado teniendo un papel fundamental en las políticas anticíclicas del BCE y BdE para afrontar la crisis del 2007 y la caída del sector industrial.
 • Conservar ese substrato social cautivo sumado a la creciente presencia de los grandes inversores en el alquiler de viviendas (banca, socimis, etc) exige un creciente presupuesto. Con la crisis del 2007 se suprimen las costosas desgravaciones fiscales a la compra de vivienda, pero el Estado español, continuará realizando su mayor esfuerzo presupuestario en vivienda subvencionando a los propietarios -caseros- a través del sistema fiscal.
 • Las subvenciones fiscales a los propietarios – exenciones y desgravaciones – sostenemos que superan los 10.000 millones anuales sumando las del IRPF y las del Impuesto de Sociedades. La Hacienda Pública regala cada año más y más dinero a los propietarios-rentistas- en la medida que crecen y crecen los hogares que viven en viviendas de alquiler que se acercan ya a los 4 millones. El crecimiento estatal de los hogares en alquiler hasta el 18% es consecuencia de la expulsión de la sociedad de los propietarios de amplias franjas de la población precaria que no tienen ya perfil financiero solvente. Dicho de otra manera, el Estado español renuncia desde hace décadas a miles de millones para supuestamente incentivar el mercado de alquiler y abaratarlo. Aunque el objetivo presupuestario de esa clase de fomento del alquiler ha sido un fracaso estrepitoso en realidad ha sido un éxito político y electoral de los partidos constitucionales.
 • Todo esto se resume en la disparatada diferencia de la tributación fiscal de las rentas del trabajo y las rentas del alquiler que declaran los propietarios caseros pues los trabajadores pagan 10 veces más, o sea, un 1000% más. El precariado es el más perjudicado tanto por pagar más impuestos como por ser exprimido por el propietario-casero, sea cual sea su condición. Al perro flaco todo son pulgas. Eso demuestra que vivimos en un país profundamente clasista, que no ha dejado atrás la herencia franquista, porque los que no trabajan, los rentistas, pagan menos impuestos o ninguno como la Iglesia católica.

Acabando, tenemos una tabla reivindicativa para darle una vuelta a toda esta herencia franquista en la vivienda. Pero será difícil si al tiempo no hay cambios políticos y económicos, una verdadera revolución democrática que elimine los restos del edificio franquista que sobreviven poniendo el derecho a la vivienda de desheredados y proletarios, el parque público de alquiler, que ha demostrado más solidez social frente a los vaivenes del matrimonio sagrado y cristiano entre el tardo-franquismo actual y la neoliberal Europa.

Salva TORRES


 1. poderjudicial.es, Los lanzamientos derivados del impago de alquiler aumentan un 7,9 por ciento en el tercer trimestre de 2018.
 2. lavanguardia.es, Malvivir en el cuarto de la basura por 350 euros/mes.
 3. Fundación Juan March, No queremos una España de proletarios sino de propietarios. discurso de J.L.de ARRESE a API’s el 2 de mayo de 1959.
 4. Fragmento del discurso de J.L.de ARRESE a API’s el 2 de mayo de 1959: El arrendamiento urbano o el acceso a muy largo plazo puede ser una fórmula obligada a determinadas situaciones de tránsito o de indigencia; y, como tal, una fórmula que ha de seguir practicando el Ministerio; pero la fórmula ideal, la cristiana, la revolucionaria desde el punto de vista de nuestra propia revolución, es la fórmula estable y armoniosa de la propiedad, donde se hace posible esa meta tan lógica y humana, pero hasta ahora reservada casi de un modo exclusivo al privilegio del dinero de alcanzar, que la vivienda sea del que la vive.

SEGURO QUE LE INTERESA:

ABC-02.05.1959-pagina 41-42-discurso-ministro-ARRESE-alteA principios de los ’70 el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona encargó al fotógrafo santanderino Julio Ubiña la realización de un video que promocionara los entonces vanguardistas “polígonos de absorción”, esto es, conjuntos residenciales alejados del centro y destinados a reabsorber la población chabolista asentada en los cada vez más rentables intersticios de la Ciudad Condal. A pesar de su absoluta –pero comprensible- falta de criticismo, no hay duda de que el vídeo representa una clara evidencia de aquella retórica perversa que caracterizó las lógicas urbanísticas de la época franquista y que, sin embargo, sigue hoy día perpetrando su legado en el actual urbanismo de corte neoliberal.

El hecho es que, a partir de los ’60, la economía española empezó a desarrollar una gran dependencia del sector bancario-inmobiliario, el cual jugó un papel clave en la configuración del espacio económico y, por ende, social del Estado. De ese modo, el crecimiento de las principales metrópolis durante el franquismo implicó una potente expansión del mercado inmobiliario en general, especialmente en el sector constructor y promotor de la vivienda social. Sería precisamente este aspecto el que supuso enormes repercusiones en la reposición del patrimonio inmobiliario del Régimen gracias a una política de vivienda que se basaba en incentivar el concepto de propiedad entre la ciudadanía.

En 1959, año que marcaría un verdadero punto de inflexión para la política autárquica del franquismo, el entonces ministro de Vivienda José Luis Arrese ensalzaba el trabajo de los “agentes de la propiedad inmobiliaria” afirmando


mentides i fake news sobre el mercat del lloguer, els seus actors, la regulació de preus i el dret a l’habitatge

Es defineixen les fake news com la publicació d’informació falsa no contrastada per modificar el criteri de l’opinió pública intencionadament per obtenir el resultat desitjat. Un fet contrastable com un assassinat no seria una mentida news però la seva intencionalitat si. Seguint aquest criteri en economia i en les ciències socials tota informació seria una […]

En España se oculta que todos los contratos firmados son “de alquiler social” y eso debe tener consecuencias legales y procesales en la burbuja inmobiliaria

El contrato de alquiler no es un contrato privado entre ciudadanos libres. Y eso es así si leemos de manera literal la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos – LAU- donde en su preámbulo expone: Por ello, la finalidad última que persigue la reforma es la de coadyuvar a potenciar el mercado […]

2018: Leganés (31%) y toda el área metropolitana de Madrid (15%) necesitan una congelación por ley de los alquileres al igual que en todo el país

Declaración de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Leganés, Pah Bierzo-CyL oficial, PAH Madrid, PAH -Hospitaler-ACS, Asociación en Defensa de los Afectados por la vivienda -ADAV Parla-, la Asociación por el Alquiler Público y Asequible- 500×20 y Stop Desahucios Valencia. El encarecimiento del precio de un derecho básico como es la vivienda es […]

campanya en defensa del Bloc La Jahnela com habitatge públic

Fa dos anys que des de l’Oficina de Habitatge Popular de Gràcia i l’Obra Social Barcelona vam ocupar el bloc La Jahnela situat al número 156 de Travessera de Gràcia. Pocs mesos després es va ocupar també el bloc del costat, Ca La Trava, el número 154 del mateix carrer, desallotjat el passat mes d’octubre. […]

La burbuja del alquiler tiene nombre y apellidos

INVESTIGACIÓN ECONÓMICA: EL RETORNO DE LA HIDRA La vivienda es un activo financiero para las SOCIMI y la Banca No hemos superado aún los estragos financieros de la última crisis originada por las hipotecas subprime, cuando volvemos al punto de partida del 2008 con otro frente especulativo financiero, que ha disparado el precio de los […]

Tres medidas urgentes contra los rentistas: Congelación de alquileres y desgravación fiscal a todos los inquilinos

La congelación de alquileres sería una medida de justicia social. La desgravación fiscal a todos los inquilinos sería una medida de justicia fiscal Las continuadas subidas de los precios del alquiler en toda la geografía desde el 2014 han rondado algunos años los dos dígitos en algunas grandes ciudades como Barcelona y Madrid que concentran […]
CaixaBanc pierde sentencia: legitimación activa por titulización, vencimiento anticipado y todos los gastos de constitución

Uno de nuestros abogados colaboradores ganó la partida al banco

RECOGEMOS LA SENTENCIA LAPIDARIA CONTRA CAIXA BANK, GANAMOS TODAS LAS CLAUSULAS ABUSIVAS E INCLUSO LA FALTA DE LEGITIMACIÓN. 

Hay mucha gente que nos sigue desde hace tiempo, pero si entras por primera vez a esta página, te diremos que estás en el mejor de los artículos que me ha tocado escribir.

Y es que queremos comunicar que HEMOS GANADO, Y CÓMO! 

FALLO DE LA SENTENCIA

Os pongo en antecedentes:

Una familia a causa de la gran crisis económica que ha sufrido este país, tuvo que dejar de pagar la hipoteca. Como siempre, cuotas altísimas, sueldos irrisorios, o quizás ni siquiera sueldos.. sin trabajo directamente. ( Por desgracia, lo hemos visto ya demasiadas veces).

En fin, la familia nos contacta cuando ya llevaban tiempo sin pagar su hipoteca.  El banco les había demandado por la vía del “PROCEDIMIENTO ORDINARIO”,  como bien dice,  es el procedimiento más común.

El banco tiene dos maneras de reclamar el impago de la hipoteca, uno sería la EJECUCIÓN HIPOTECARIA, ( procedimiento específico y por el que se crearon además los  Tribunales Especializados sólo para éste fin), y el otro por la vía del PROCEDIMIENTO ORDINARIO. ( procedimiento común).

Nosotros, presentamos la contestación a la demanda haciendo una “RECONVENCIÓN” de la misma y de esta forma presentándole al Juez que en ese mismo préstamo hipotecario habían diversas CLAUSULAS y que las DECLARARA ABUSIVAS.

Además también pedimos la FALTA DE LEGITIMIACIÓN ACTIVA (TITULIZACIÓN), demostrar que no se es el propietario del préstamo hipotecario puesto que lo vendieron a un fondo buitre.

TITULIZACIÓN:

Aquí te dejamos un enlace para que puedas leer lo que és la TITULIZACIÓN DE TU PRÉSTAMO HIPOTECARIO.

ENTRAMOS EN BUSQUEDA POR ENTIDADES.

En el Juicio requerimos al banco que aportara algún certificado de titulización. Como la familia no encontró su titulización,  le requerimos al banco directamente en sala que aportara tal certificación.

Y tras varios minutos de discusión entre ambas partes, logramos que la abogada del banco, en este caso CAIXA BANK reconociera de VIVA VOZ, que dicho préstamo hipotecario estaba TITULIZADO,  que La Caixa no aportaría ningún certificado por no encontrarlo oportuno, y que la palabra de la abogada era suficiente prueba.

PARA NOSOTROS UN SUPER GOL!!  claro está.

Y ya sólo nos quedó la espera de que llegara la Sentencia.

GANAMOS LA DECLARACIÓN DE TODAS LAS CLAUSULAS ABUSIVAS, ADEMÁS DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA ( la titulización) Y CONDENÓ A CAIXA BANK en costas procesales. 

Es el primer Juez que nos encontramos que respeta la primacía del DERECHO COMUNITARIO  sobre las arbitrarias decisiones del TRIBUNAL SUPREMO.

Entrando ahora en el FALLO de la Sentencia decir que, , el Juez Magistrado declaró NULAS LA TOTALIDAD DE LAS CLAUSULAS que nosotros reclamábamos como ABUSIVAS y además condenó a CAIXA BANK en costas procesales por partida doble.

Por un lado por la demanda principal y por otro lado por la reconvención que hicimos al requerir como CLAUSULAS ABUSIVAS.

El Magistrado hizo suyo nuestro argumento y declaró que CAIXA BANK NO ES EL TITULAR LEGÍTIMO DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO, con la conclusión y resultado de que AHORA CAIXA BANK NO PUEDE reclamar judicialmente la deuda hipotecaria a esta familia.

Las cláusulas abusivas que se declararon abusivas son: comisión de apertura, cargos por posiciones deudoras, vencimiento anticipado, interés de demora y CESIÓN DEL CRÉDITO, ( éste último es el referido a la TITULIZACIÓN).

Y todo esto sin hacer mención alguna al IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS ( A.J.D.)  que después del esperpento que vivimos por el pleno del Tribunal Supremo, en donde se declaró que dicho impuesto lo ha de pagar el cliente, éste magistrado consideró que LA TOTALIDAD DE GASTOS lo ha de PAGAR EL BANCO. 

Y todo este argumento también lo tomó de nuestra demanda en donde afirmamos que cuando una cláusula es abusiva es automáticamente NULA DE PLENO DERECHO, sin que el Juez pueda modificar el fondo de esa cláusula.

En conclusión hemos GANADO A CAIXA BANK, todo un gusto viendo los tiempos que corren. 

Andrés GIORDANA,  ICAB 42861, publicado 11 diciembre 2018 >>>


+++ INFORMACIÓN

CaixaBanc pierde sentencia: legitimación activa por titulización, vencimiento anticipado y todos los gastos de constitución

Uno de nuestros abogados colaboradores ganó la partida al banco RECOGEMOS LA SENTENCIA LAPIDARIA CONTRA CAIXA BANK, GANAMOS TODAS LAS CLAUSULAS ABUSIVAS E INCLUSO LA FALTA DE LEGITIMACIÓN.  Hay mucha gente que nos sigue desde hace tiempo, pero si entras por primera vez a esta página, te diremos que estás en el mejor de los […]

ESPAÑA, EL GRAN ROBO DEL ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO. Con la connivencia de todos los Poderes del Estado y los estamentos notarial y registral.

Un saqueo de veinticinco años que supone la cantidad de quinientos millones de euros anuales (500.000.000 €/anuales) cobrados a los deudores. Sobre una cantidad ficticia e intangible de, más o menos, uno coma dos billones de euros (1.200.000.000.000 €) se han estado calculando, en los últimos veinticinco años, que sepamos, los honorarios e impuestos de […]

JORNADA de 500×20 entorno a las novedades sobre cláusulas abusivas hipoteca, reclamación gastos y nulidad cláusula constitución hipoteca

En la Jornada hipotecaria de la Asc.500×20 habrá importantes novedades en materia jurídica sobre la oposición a ejecuciones hipotecarias y procedimientos ordinarios. Cómo suspender lanzamientos hipotecarios por decreto del secretario judicial – El Vendrell- artículo 675LEC. Y especialmente, las novedades para oponerse por abusiva – directiva europea – a la cláusula de constitución de la […]

AJD, ESE IMPUESTO QUE CUANDO EL TRIBUNAL SUPREMO DISPONE QUE HA DE PAGARLO LA BANCA SE `ARMA LA DE TROYA´, PERO CUANDO ACORDÓ QUE ERA EL PRESTATARIO QUIÉN DEBIA HACER FRENTE A SU ABONO, NI EL PODER NI LOS MEDIOS SALIERON, DE FORMA TAN AGITADA, EN DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

CHAPUZA DE PAÍS! PAH – Madrid | Publicado el 29 octubre, 2018 Pero eso sí, sin entrar a examinar el fondo de la cuestión. Y algunos se preguntarán, ¿y eso por qué?, muy sencillo, si te pones a analizar -con seriedad- quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados te encontrarás muy fácilmente con […]