DECLAREM: #Declaremelsdesnonamentsobertsilegals – sense data-i indueixen un enorme patiment per a les llars

DONES, POBRES, MARES, SENSE RECURSOS.

AQUEST ÉS EL PERFIL QUE SUPORTA ELS DESNONAMENTS OBERTS

I ELS JUTJES HO VAL·LIDEN SENSE CAP LLEI QUE DONI SUPORT

La nostra Associació y moltes altres de tota Barcelona portem des de fa quasi dos anys una lluita constant contra una manera traumàtica i de gran patiment emocional per a les llars: ELS DESNONAMENTS OBERTS O SENSE DATA.

Això vol dir, que els jutjats es salten la jurisprudència espanyola i de drets humans internacional o fan una lectura laxa sempre a favor de la propietat per desnonar famílies que no tenen cap alternativa habitacional que no sigui aquell habitatge.

Ho sap el jutge. Ho sap la Comissió judicial. Ho sap el policia. Ho sap la propietat que demana aquest desnonament. Ho sap la classe política. Tots callen.

Es justifiquen que els serveis socials tenen la obligació de donar cobertura al desnonament. SÓN HIPÒCRITES. Sabem que el s serveis socials dels ajuntaments estan desbordats des de fa anys. Saben que no poden fer res. Els cassos de més violència policial o de suïcidi s’han donat en desnonaments d’aquesta classe. Tots som conscients de la gravetat de la situació perquè ELS DESNONAMENTS EN DATA OBERTA NO PAREN D’AUGMENTAR MES RERA MES.

La família espera el desallotjament del seu habitatge cada dia fins que arriba amb la més absoluta angoixa que no sap que passarà en cap cas. Cap reglament jurídic ni cap legislació democràtica pot suportar aquesta actuació administrativa que s’ha generalitzat en tre els jutges d’aquest país que actuen com si no passes res. No hi ha cap llei que reguli els desnonaments amb data oberta…. perquè es practiquen doncs?

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ja es va pronunciar, traient els colors a l’estat espanyol, que no són possibles els desallotjaments sense alternativa habitacional…. perquè es practiquen doncs els desnonaments amb data oberta?

La Llei d’Enjudiciament Civil, amb la qual es dicten molts dels desnonaments de llars a l’estat, no parla de desnonaments amb data oberta. Ans el contrari. En l’article 440.4 de la citada llei es fa esment a:

Artículo 440. Admisión y traslado de la demanda sucinta y citación para vista.

4. En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en el requerimiento que se le realice que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicte el sexto día siguiente al señalado para la vista. Igualmente, en la resolución que se dicte teniendo por opuesto al demandado se fijará día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá verificarse antes de treinta días desde la fecha señalada para la vista, advirtiendo al demandado que, si la sentencia fuese condenatoria y no se recurriera, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de notificación posterior

[Este apartado 4 de este artículo ha sido introducido por la Ley 37/2011 de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.(BOE núm. 245 de 10-10-2011, pp.106726 a 106744)]

Així mateix, l’article 704 que evoca per demanar pròrrogues del llançament també fa esment a la data de la següent manera

Artículo 704. Ocupantes de inmuebles que deban entregarse.

1. Cuando el inmueble cuya posesión se deba entregar fuera vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependan, el Secretario judicial les dará un plazo de un mes para desalojarlo. De existir motivo fundado, podrá prorrogarse dicho plazo un mes más.

Transcurridos los plazos señalados, se procederá de inmediato al lanzamiento, fijándose la fecha de éste en la resolución inicial o en la que acuerde la prórroga.

Per tant, podem dir sense error, que ELS DESNONAMENTS AMB DATA OBERTA SÓN IL·LEGALS tant en consideració de la legislació europea com la comunitària…


PER LA QUAL COSA, VOLEM LA COMPLICITAT TOTES LES ORGANITZACIONS QUE LLUITEM PEL DRET A L’HABITATGE PER ENGEGAR UNA CAMPANYA UNITÀRIA A  PER ERRADICAR AQUESTA EINA BUROCRÀTICA-ADMINISTRATIVA de la pràctica quotidiana dels jutjats i que prevalgui sempre el dret a l’alternativa habitacional


 • Documento suspensión desahucios = [formato.odt] [formato.pdf] – según TEDH (Sentencia Tribunal Europeo Derechos Humanos) – valido alquiler e hipoteca PREVIO al DESALOJO.
 • Documento suspensión desahucio de alquiler por artículo 704 LEC: = [formato.odt] [formato.pdf].

RECENTS CASSOS amb desnonament de data oberta als barris de la zona nord de Barcelona.

 • aquest juliol hem tingut el cas de l’ habitatge de les nostres companyes Juliette i Obince, dos dones sense recursos i amb dos fills a càrrec de 4 i 2 anys, que després d’intentar negociar amb la propietat ajornaments fins a obtenir pis emergència, s’ha arribat al desnonament obert al barri de Verdum, districte de Nou Barris.
 • Aquests dies la família de la Lourdes i Antonio amb tres fills a càrrec tenen data fixada pel jutjat de desnonament amb data oberta per entregar el pis a un fons voltor rus que va comprar el seu pis. Són subhastadors que pul·lulen als jutjats per comprar pisos per inversos estrangers. +++ INFO>>>
 • Tenim altre desnonament obert de 1-15 setembre a Sant Andreu500×20 s’adhereix a la Federació estatal “Vivienda en Lucha ” com sòcia fundadora

Després d’alguns mesos de debats i més d’un any de treball en comú entre diverses entitats a escala estatal, entre elles Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca de la Comunidad de Madrid-PAH Madrid, Associació pel lloguer públic i asequible-500×20, Associació pel Dret a l’Habitatge i pel Dret a una Vida Digna -PAH Girona Salt, Asociación en Defensa de los Afectados por la Vivienda – ADAV Parla, Plataforma de Afectados por la Hipoteca Stop Desahucios AltMaresme, PAH Léganes, Asociación Civic y Social Ciutats Solidaries- PAH L`Hospitalet, AEDEVI, etc. hem decidit constituir una entitat estatal en forma de Federació, legalment constituïda a nivell nacional.

Vuit entitats formen la Federació i moltes altres que estan a l’expectativa en diverses localitats i regions. És fàcil entendre que davant la dispersió de les lluites i el aferrissada que és especialment la de l’habitatge hàgim decidit fer aquest pas en una situació política i social que canvia a velocitat de vertigen. L’habitatge, al costat del treball, és el lloc on les persones ens convertim en ciutadans de ple dret. Les que hem decidit ajuntar-nos sabem que no és un camí de roses per això treballarem sobre quatre idees bàsiques:

 • Ens hem dotat d’un decàleg: UN DEU A L’HABITATGE DIGNE . En aquest document fundacional parlem de com les persones tenen el dret de viure dignament i legalment amb un títol de propietat, lloguer o qualsevol altra forma d’accés a aquest bé bàsic. No ens hem oblidat dels cada vegada més milers de llars que viuen als llimbs jurídic de l’ocupació. Per això, el primer punt del nostre decàleg és el dret jurídic de qualsevol ciutadà de reclamar a l’administració un habitatge del parc públic de lloguer social sigui quina sigui la seva situació econòmica i conseqüentment la regularització de l’ocupació.
 • el decàleg no és un programa complet perquè sabem que res és perpetu però indica als de fora que sí que tenim ideologia, que sí que tenim quatre idees clares i que volem compartir-les. Per això, ningú ens ha imposat el seu projecte d’èxit, tampoc volem imposar als que s’acosten. Venim de fracassos dels que humilment hem après i ens han adobat.
 • També tenim uns estatuts (els publicarem pròximament quan estiguin legalitzats). No són una panacea per als problemes que vindran però si el lloc on podrem dirimir les nostres diferències. Hi haurà diferències segur i volem conviure amb aquestes diferències però buscarem el consens. Però aquestes diferències estaran valorades per la diversitat que aporten, com ens ha ensenyat la mare naturalesa, i per què en les diferències i en la crítica política honesta està amagada la solució col·lectiva de debats aferrissats. Les majories simples evitessin la paralització de la Federació davant de minories de bloqueig però els estatuts permetran valorar aquesta diversitat i la possibilitat de la confederació com a lliure-associat a les organitzacions.
 • No estem construint un partit polític de l’habitatge. Per això, volem mantenir la nostra independència política i social i com a Federació no dependrem de les subvencions regulars de partits, ONG o empreses.

L’habitatge s’ha convertit en un actiu financer de primera magnitud en el món actual. Els bancs centrals compren deute hipotecari titulitzat a la banca comercial privada. La Banca amb el seu domini de la creació de diners-deute mou l’economia cap a camins on la ciutadania es veu obligada a adquirir aquest deute i hipoteca la seva vida per accedir a un habitatge. Els poders públics en el seu abandonament de funcions polítiques han deixat en mans del mercat, de la llei de la selva, els drets ciutadans d’accés a l’habitatge.
No és d’estranyar doncs que la Federació lluiti contra la titulització de deutes, el control democràtic de l’emissió de moneda i uns tipus d’interès públics, transparents que ajudin, en lloc de gravar, l’economia productiva respectuosa amb els límits del planeta. Un mitjà de pagament essencial no pot estar en mans de les elits financeres, ens hi juguem la vida.

DECÀLEG

UN 10 A L’HABITATGE DIGNE

INTRODUCCIÓ

Portem molts anys treballant pel Dret Universal a un Habitatge Digne al costat de milers d’activistes. Aquesta lluita l’hem desenvolupat amb persones que han perdut aquest dret humà perquè el sistema econòmic capitalista de les últimes dècades ha convertit aquest dret, reconegut en totes les constitucions nacionals, en pur mercadeig. Lluny de rescatar-se a les persones, els governs han prioritzat el salvament dels negocis de les elits financeres.

Habitatge Digne és aquell habitatge on les persones viuen amb seguretat, pau i dignitat, segons el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l’ONU..

Som una federació de col·lectius que creiem necessari esforçar-nos a consensuar les finalitats, estratègies i accions a curt, mitjà i llarg termini per unir voluntats, per sobre de la visió a curt termini de la classe política i d’alguns moviments socials.

Salva Torres


¡UN 10 A LA L’HABITATGE DIGNE!

PRINCIPIS BÀSICS DE LA FEDERACIÓ “VIVIENDA EN LUCHA”

 1. L’habitatge és un dret universal reclamable.
  Stop als desnonaments sense alternativa asegurada por llei.
 2. Parc públic d’habitatge social i lloguer assequible.
  Fijar las rentas de los alquileres en función de los ingresos y circunstancias familiares.
 3. Suministraments mínims garantits per llei.
  Cap persona sense aigua, llum i calefacció.
 4. L’habitatge habitual en règim de propietat no és embargable ni executable
  Adecuación de las deudas teniendo en cuenta lo pagado, el valor actualizado de la y la renta familiar disponible.
 5. Prohibició de la venda i titulització de les hipoteques sobre l’habitatge habitual.
  Limitació, informació i transparència en els processos de venda de deutes.
 6. Despenalització i regularització de l’ocupació por necessitat.
  Cens nacional d’habitatges.
 7. Derogació de la LAU. Contractes de lloguer indefinits.
  Per a acabar amb la bombolla del lloguer i assegurar un projecto de vida estable.
 8. Democratització i control de l’emissió de moneda i del preu del diner..
  Un mitjà de pagament essencial no pot estar en mans de les elits financeres que saquegen els pobles. Els tipus d’interès han de ser públics i transparents.
 9. La justícia no ha d’exercir-se contra els Drets Humans Universals.
  Els tribunals no han d’administrar la justícia contra els drets humans i socials reconeguts. El torn d’ofici amb justícia gratuïta -per persones sense recursos o amb recursos insuficients- ha d’assegurar una defensa eficaç i professional.
 10. Ens organitzem des l’assemblearisme i defensem la independència política i econòmica sense ànim de lucre, el suport mutu i la lluita col·lectiva.
  El nostre objectiu és unir esforços per assegurar l’accés a un Habitatge Digne.