Després de 2 anys malgastant 225.000€ del contribuent a l’Ateneu La Bòbila no hi ha cap pla escrit per complir el conveni municipal

Image

Avui el veïnat de Porta i de la ciutat tenen una plaça Sóller totalment reformada i un flamant Ateneu La Bòbila on podran prendre una copa després que l’Ajuntament així invertit varis milions d’euros el que ha permès una total reconfiguració del centre de la vida social del barri. Una amplíssima vegetació a la plaça i un modernitzat equipament municipal, que allunya definitivament les goteres, plasmen una dècada de lluita d’algunes entitats per revertir les millores urbanes en benefici de tothom.

Image

Alguna immobiliària ja s’ha afanyat a incrementar el preu de les seves propietats aprofitant l’esforç dels contribuents per dignificar urbanísticament l’espai urbà. Els efectes de la gentrificació no trigaran en ser visibles. Aquest “indesitjable efecte” esperat ja va ser previst per la nostra entitat i l’anterior Junta de l’Associació del Veïnat en una xerrada que es va fer al Casal de Gent Gran al costat de la Sóller al maig del 2019. Es tractava d’usar la planificació urbana com eina de dinamització social per un barri més inclusiu evitant l’expulsió de les llars més pobres.

L’Ateneu la Bòbila i la Federació d’entitats Transforma Porta que el gestiona era aquest viver d’idees per millorar el barri de manera inclusiva. Aquesta és la important missió entre d’altres de rellevants que va justificar la signatura del conveni entre la Federació i l’Ajuntament de Barcelona per dirigir l’equipament municipal de la Bòbila des del 2015.

Però l’enverinament de la vida associativa i de la convivència a la Federació i a l’Ateneu des del 2020 ençà provocat per les entitats de “la tupinada”en litigi en el Jutjat 48 de Barcelona -, han malmès aquesta missió de vertebració social que s’esperava de l’Ateneu La Bòbila i de les entitats que van generar aquest projecte. Amb 225.000€ malgastats i 2 anys després la federació Transforma Porta no té cap pla escrit incomplint el Conveni, de l’equipament municipal La Bòbila de Nou Barris, acordat i compromès per les entitats amb la ciutat de Barcelona i per qual es reben els diners dels contribuents.

El conveni de gestió comunitària i democràtica del projecte de La Bòbila

El conveni de “gestió cívica i comunitària” d’assignació directa subscrit entre la federació Transforma Porta i l’Ajuntament de Barcelona explícita les activitats convingudes entre els socis de l’aventura. El municipi de Barcelona posa un equipament i paga totes les bestretes inclosa una assignació que per als anys 2020-21 ha estat d’uns 225.000€ a canvi del pla de transformació social del barri de Porta subscrit amb la federació Transforma Porta com a única entitat del territori amb capacitat d’obrar per a dur aquell propòsit a bon port en el sentit que explica l’article 34 de la Llei 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona (*1) i l’article 111 del Reglament de Participació Ciutadana (*2).

Primera fulla del Conveni

El conveni de gestió cívica i comunitària de l’equipament municipal Ateneu la Bòbila de Porta és un document públic on estan escrites les clàusules en que s’obliguen d’una banda l’Ajuntament, representant a la ciutat de Barcelona, i d’altra la Federació Transforma Porta. La seva Clàusula Segona del Conveni acorda aquella missió principal de la que parlàvem fa uns instants:

SEGONA.· MISSIÓ DEL CONVENI I PROGRAMA D’ACTIVITATS

Aquest conveni es realitza amb l’entitat Federació Transforma Porta per tal de desenvolupar un programa d’activitats socioeducatives a l’equipament municipal La Bòbila de Porta.

La missió del programa conveni és:

 • Millorar les condicions de vida i de convivència de les veïnes i veïns a partir de “la gestió comunitària i democràtica” del projecte de La Bòbila, així com la gestió dels recursos i les activitats que aquest genera.

El programa d’activitats del Casal de barri l’Ateneu i del Casal de joves proposa com a finalitats:

 1. Oferir un espai de proximitat amb vocació de servei públic i dinamitzador de les practiques socioculturals de les entitats del barri de Porta i del Districte de Nou Barris.
 2. Oferir un espai de relació i convivència juvenil, per realitzar activitats que facilitin aprenentatges bàsics per el desenvolupament de la personalitat, i fomentin la gestió del temps de lleure d’una manera autònoma, creativa i de qualitat.
 3. Treballar el grup com a element socialitzador i integrador i de vertebració ciutadana per joves.
 4. Acció informativa, formativa i col·laborativa en el terreny de l’habitatge, permacultura i horticultura urbana, cooperativisme, tecnologies de la informació i independència tecnològica.
 5. Usar la planificació urbana com eina de dinamització social per un barri més inclusiu.

Aquest conveni de gestió “comunitària” i democràtica del projecte de La Bòbila podria ser comunitari. Però hem remarcat l’adjectiu comunitari perquè la nova Junta de l’Ateneu, sorgida d’una tupinada tal com expliquem, ha imposat un projecte aliè al barri de Porta lluny del consens i la pluralitat de la comunitat.

Aquest conveni de gestió comunitària i “democràtica” del projecte de La Bòbila podria ser comunitari. Però hem remarcat l’adjectiu antidemocràtica perquè la nova Junta de l’Ateneu ha pres el control de La Bòbila amb una tupinada antidemocràtica destituint la junta legal fins al 2023 sense donar ni el dret estatutari a defensar-se.

Fins i tot, a la nostra entitat l’han amenaçat amb l’expulsió de la federació si per exemple publiquem dades com l’acomiadament del Director anterior o del conveni escrit com fem ara. De fet, contra el que obliga el Codi Civil català, les actes de la Junta de la federació Transforma Porta s’han tornat secretes fins i tot pels membres federats.

Després de 2 anys malgastant 225.000€ del contribuent a l’Ateneu La Bòbila no hi ha cap pla escrit per complir el conveni municipal

Es veritat que dels cinc punts anteriors de la Clàusula Segona del Conveni els 3 primers no es podien desenvolupar amb l’equipament tancat els anys 2020-21. Per tant, els esforços de la Junta Directiva de la Federació d’entitats Transforma Porta hauria d’haver desenvolupat justament els punts 4 i 5 del conveni. Tenien el suport de l’equip de treballadors amb més de 120 hores de feina setmanals durant 2 anys. Es tractava de concretar-lo amb mesures, acords, convenis, tallers i contractes amb el teixit associatiu i econòmic per posar-ho en marxa des del dia després de la inauguració de l’equipament, com per exemple:

 • Mesures per impulsar un punt informatiu d’assessorament al jovent i informatiu sobre habitatge
 • Un pla de tallers amb conveni amb professors per utilitzar l’aula de recursos informàtics per alfabetitzar al veïnat ara que la pandèmia ha tancat portes i tot és on-line i al comerç local en tecnologies lliures des de fer servir un certificat digital fins a muntar una tenda on-line amb Woocommerce.
 • Convenis amb les escoles e instituts per millorar els aprenentatges i en general els coneixements – tallers , càpsules -de les tecnologies de la informació i comunicació sempre en programari i formats lliures.
 • Mesures i acords per desenvolupar l’eix Pintor Alsamora-Damm per a un urbanisme inclusiu amb col·laboració amb l’Assemblea d’Aturats i Aturades de Nou Barris que ha abandonat l’Ateneu farta de l’enverinament de les relacions.
 • Acords i convenis amb entitats del barri com l’Associació del veïnat i Associacions de comerciants i Eixos Comercials juntament per promoure el comerç de proximitat amb les garanties de les eines digitals i tendes locals.
 • Acords i tallers en el desenvolupament de la permacultura i la ruralització del districte amb l’ajuda inestimable dels horts comunitaris que disposem del Pla Buits que per la seva superfície permeten ja una producció estimable,
 • Apropar la vida rural i la producció ecològica als centres educatius urbans on el Casal de Joves tindria un paper fonamental.
 • Contractes amb tècnics per actualitzar el parc d’ordinadors de l’equipament, ple de pols al magatzem, a les darreres versions de programari lliure per posar en marxa l’aula d’informàtica tant bon punt estigui disponible l’espai físic.
 • No siguis GAFAM! Promoure mesures, convenis i contractes amb la comunitat de maquinari, software i formats lliures per promoure la Economia Social i Solidaria que permetin una economía basada en comunitats locals
 • i un llarg etcètera de coses útils per a sobreviure ….

RES D’AIXÒ S’HA FET.

La Memòria Anual del 2020 certifica el canvi de model imposat des de la Presidència de la Junta de la federació i la Gestora del Ateneu

Des de l’abril del 2020 amb l’entrada de la pandèmia algunes entitats recolzades amb la Presidència i la Direcció de l’equipament inicien el procés de canvi de Model provocant una crisi en el sí de l’Ateneu i la Federació creant un ambient associatiu irrespirable, sobre tot, contra les entitats que ens neguem a trair el mandat públic de l’equipament.

Volen imposar la Xarxa de Suport com a model de barri i les maneres de relacionar-nos com a eixos contra l’acordat en conveni amb la ciutat i pel que es paga la subvenció municipal. El President i el Director, en aquells moments, tenen una responsabilitat pública del que s’ha fet aquests dos anys amb els diners dels contribuents. La Memòria Anual 2020 presentada als serveis administratius de l’Ajuntament mostra clarament que els punts del Conveni han desaparegut pràcticament.

Amb un ambient que es talla amb ganivet i la buidada general dels espais per la pandèmia, el projecte de l’Ateneu el transformen fins a la data d’avui.

Com hem vist, el projecte de transformació social de la Federació es plasma en la Clàusula Segona del conveni amb un programa d’activitats que és responsabilitat de la Federació, com a entitat jurídica, davant la ciutat de Barcelona i el barri. Des de l’esclat de la crisi, política i conscientment provocada, les actes de la Junta de la Federació deixen de dedicar-se al seu principal tasca: gestionar el Conveni municipal.

Per al conjunt de entitats siguin federades o no, grups, persones i equip tècnic que conformen l’Ateneu el dia a dia del Conveni s’administra en una gestora de manera transversal sobre consensos, anomenada La Totxana que no té capacitat jurídica.

Des de la tupinada, les entitats atorguen a la gestora de l’Ateneu, la Totxana, uns poders que no pot tenir sense capacitat jurídica d’obrar. La maniobra afavoreix que la Xarxa de Suport sense NIF pugui manipular l’Ateneu votant fins i tot com es gasten els diners de la subvenció municipal però sense cap responsabilitat. Més endavant, Dones Portenyes que ha usurpat el NIF de l’històric Grup de Dones de Porta – una operació que donaria per a un serial televisiu- pren el control de l’Ateneu i la Xarxa que la converteix com projecte seu com documenta la carta enviada a les entitats del barri

Amb actes a la mà des del 5 d’octubre del 2020, es comença a modelar un altre Ateneu per al període 2021-24 on desapareixen aquelles activitats per les quals ens paguen el Conveni. Al 3 de novembre d’aquest any, des de Dones Portenyes i la Xarxa, se’ns convida a assistir a la trobada de Xarxes de Suport del Districte. Des de la tardor del 2020 fins a l’estiu del 2021 la Gestora de l’Ateneu, implicant hores de feina de l’equip tècnic, ja no parla de com desenvolupar la Clàusula Segona del Conveni Municipal sinó que la tasca de l’Ateneu esdevé en crear protocols de “maneres de relacionar-nos” a les reunions, del Whatsapp i un protocol per evitar conflictes en les reunions – quina casualitat- mentre les mateixes entitats destitueixen sense dret a defensa a la Junta Directiva legal. Aquests pamflets de moralina de parvulari aprovats al llarg d’un any, com a únic resultat, ruboritzen el sentit comú per justificar tants diners esmerçats dels contribuents. Un dispendi de recursos sense gaire utilitat enmig de la crisi social més gran en dècades.

A l’octubre del 2021 l’Ateneu ni la Junta Directiva de la Federació ni es planteja ni participa de la Fira de l’Economia Social i Solidària que es fa a la Fabra i Coats on fins el 2019 hi havia un stand.

L’aposta programàtica de l’Ateneu en l’ús i alfabetització en programari i formats lliures en les tecnologies de la comunicació e informació, afavorida per l’administració municipal, decau aquest 2021 en favor de la compra d’ordinadors i en l’ús de formats dels conglomerats tecnològics anomenats GAFAM -Google+Apple+Facebook+Amazon+Microsoft- (*3). Las entitats de la nova Junta han eliminat la web de l’Ateneu i amb això la seva història des de la seva constitució que volen esborrar del coneixement col·lectiu.

Acomiadament del Director

Aquesta nova Junta Directiva encobrint tota l’operació ha acabat acomiadant disciplinàriament al seu estimat Director que el varen defensar fins que ja no els era útil i per tant prescindible. Un acomiadament procedent amb una indemnitzaciópotser per tapar la bocasón incompatibles legalment. Un acomiadament disciplinari pactat i daurat.

I un acomiadament secret perquè l’actual Junta Directiva oculta les raons de l’acomiadament disciplinari al barri i a les entitats díscoles. Es pot pagar una indemnització per una feina no feta? Aquests diners sortiran també del conveni amb l’Ajuntament?

La Clàusula Segona és la base per la qual la Federació Transforma Porta signa el conveni amb l’Ajuntament de Barcelona des del 2015, en el benentès argument dels articles esmentats en les lleis, doncs és la única que pot oferir aquests serveis al barri. Si aquests serveis no s’han pogut ni tant sols escriure en dos anys amb els recursos esmerçats i l’equipament tancat, en incompliment flagrant del mandat públic, són responsables l’anterior Director però sobre tot el president, anterior i l’actual, que són membres de la mateixa entitat.

Els representants de les sis entitats de la tupinada tenen diferents barrets segons l’ocasió i els càrrecs de la Junta Directiva. Algunes d’aquestes persones recent instal·lades a la Junta Directiva, han llegit per primer cop la Segona Clàusula del Conveni aquí, però tenen el timó de la nau que era l’objectiu.

Certament no diem que no es pugui decidir canviar el model de gestió d’un equipament públic però aquest que volen implantar no és el pactat al conveni amb la ciutat de Barcelona i els seus representants. I tampoc sobre la base de la imposició antidemocràtica, antiestatutària- en litigi judicial– i contra les lleis que regeixen els convenis d’assignació directa. En tot cas, l’altra soci de l’aventura en representació de la ciutat haurà de dir si vol la seva. La nostra entitat diu ben clar i alt que no volem un equipament municipal instrumentalitzat.

Ara el nou Ateneu s’ha inaugurat amb tot per fer quan va néixer al 2015 amb la voluntat de transformació social recollit al conveni. El seu paper no és ser un hotel d’entitats o fer la competència al centre cívic Can Verdaguer tal com l’actual Junta Directiva està redirigint-se doncs es troba més còmode amb les festes del barri enmig de la crisi pandèmica. Les actes de la Comissió de programació de l’Ateneu també mostren la desaparició de les activitats de la Clàusula Segona del Conveni.

No està en dubte el procés de gestió comunitària que algunes entitats vam impulsar al barri de Porta ja fa una dècada. No estem davant d’un conflicte intern o de lideratges en un equipament municipal – dels que busquen una explicació evasiva i ingènua -, no, estem patint una operació política agressiva per controlar els seus recursos.

I volem deixar constància contra els malpensats. La nostra entitat no té cap interès econòmic en l’afer perquè vivim exclusivament de les quotes dels socis i exposem el nostre balanç econòmic al web cada any com mana el Codi Ètic d’Associacions de Barcelona.

La Regidoria del Districte de Nou Barris tenia “autoritat moral” per a evitar el mal

Des de mitjans del 2020 la Regidoria del Districte de Nou Barris en sap del greu conflicte que viu l’Ateneu per l’intent d’instrumentalització política dels recursos de l’equipament municipal i que algunes entitats hem intentat evitar-ho amb una mediació de Torre Jussana que va resultar infructuosa perquè el President de l’entitat va decidir fer-se una auto-tupinada per imposar una nova Junta controlada. Una Junta on hi ha entitats que no tenen rubor a dir que desconeixen que és la gestió comunitària, ni van mostrar interès en tota aquesta dècada de lluites. Una nova Junta directiva que ha demostrat cap interès amb la gestió comunitària amb els fets i els mètodes dictatorials, antidemocràtics i la nul·la transparència seguides d’amenaces escrites i verbals.

La Regidoria del Districte s’excusa també en el conflicte intern, quan els fets demostren que són la instrumentalització dels recursos de l’equipament municipal en la lluita de hegemonies polítiques que viu el país des de fa anys. L’equip de Govern no pot escudar-se amb excuses per posar en dubte la gestió comunitària ni tampoc com alguns volen reescriure els fets com problemes de lideratge. Potser el problema està en els protocols que han d’actualitzar-se a la nova realitat pandèmica i maneres d’entendre als socis públic i associatiu en l’aventura comunitària.

Associació pel Lloguer Públic i Assequible – 17 anys lluitant pel dret a l’habitatge


Notes:

 1. BOE, Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona.
 2. Consell de Ciutat de Barcelona, REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
 3. Xarxa d’Economia Solidària, No siguis GAFAM!

https://xes.cat › nosiguisgafam

Print Friendly, PDF & Email

1 comentari a “Després de 2 anys malgastant 225.000€ del contribuent a l’Ateneu La Bòbila no hi ha cap pla escrit per complir el conveni municipal”

Escriba aquí su comentario

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies