Tot sobre Ajuts personals a l’habitatge. (actualit. 2015)

Ajuts pagament de l'habitatgePRESTACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
-prestacions d’urgència 2015-

INFORMACIÓ ACTUALITZADA

per 500X20

Tot i així, a causa de l’enorme precarietat laboral, miserables pensions i els preus abusius de l’habitatge cada cop més ciutadans tenen dificultats en arribar a final de mes i han desnonat milers de families en els darrers anys. Per això més gent es veu en la necessitat de sol·licitar prestacions socials. Volem informar-vos de les prestacions per pagar el lloguer o sol·licitar un pis protegit de lloguer:

 • Prestacions permanents per pagar el lloguer
 • Prestacions personalitzades d’urgència (lloguer i hipoteca)
  • Ajuts 2014 per unitats familiars amb aturats de  llarga duració (Resolució TES/527/2014 del 4 de març)
  • Prestacions per pèrdua de l’habitatge per desnonament
 • Consultes per a problemàtiques personals (lloguer i hipoteca)
 • Mobbing immobiliari.
 • Renda bàsica d’emancipació. Ha estat derogada pel PP.
Prestacions permanents lloguer (2013 última convocatòria)

Les prestacions permanents pel lloguer està destinat a persones físiques residents a Catalunya que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge destinat a residència habitual i permanent, i a les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial o dificultar el procés d’inserció social, amb especial atenció a les families monoparentals, dones en situació de violència de gènere i unitats familiars amb aturats de llarga duració.

 • Les concedeix la Generalitat però es poden sol·licitar a l’Oficina d’Habitatge de la teva localitat
 • Import: La quantia es determina per la diferència entre el lloguer just i el lloguer que es paga i, amb un mínim de 20 fins a 200€/mes. Son incompatibles amb les prestacions d’urgència.
 • Termini de presentació: el termini de presentació al 2013 va ser l’1 de juliol (última convocatòria feta)
 • Documentació: des de web BCN i des de web Generalitat.
 • Oficines: Nou Barris Of. Habitatge Nou Barris.
 • Oficines Barcelona i Catalunya.

—–···························—–

Prestacions personalitzades d’urgència. Ajuts per al pagament de deutes i atur de llarga durada 2014 (lloguer i hipoteca)
 • Convocatòria especial per unitats familiars amb aturats de llarga durada.
 • Són ajuts personals per fer front a rebuts de lloguer impagats o quotes d’amortització hipotecària i s’atorguen per atendre situacions d’especial urgència a fi de garantir l’habitatge de la persona sol·licitant i família.
 • Import: Et donen per mes a Barcelona ciutat: 200 euros, Demarcació de Barcelona: 180 euros, Demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona: 170 euros.
 • Termini de presentació: El termini per fer la sol·licitud extraordinària és del 13 de març al 30 de setembre de 2014.
 • Requisits: Hi ha condicions que s’han d’acomplir. Important: Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència  no superiors a 1,5 vegades l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderada segons el nombre de membres que la composen i de la zona on està ubicat l’habitatge.
 • Requisits, tràmits, sol·licitud i documentació: com d’un any per altra es modifiquen les condicions i terminis es millor adreçar-se a aquest link de la Secretaria Habitatge de la Generalitat de Catalunya o anar a l’Oficina Habitatge més propera.

—–···························—–

INGRESOS PONDERATS FAMILIARS

1,50 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 membres
A 1.327,96 1.369,03 1.427,91 1.432,99
B 1.244,96 1.283,46 1.338,66 1.343,43
C 1.171,73 1.207,96 1.259,92 1.264,41
D 995,97 1.026,77 1.070,93 1.074,75

—–···························—–

Prestacions personalitzades d’urgència. Ajuts per pèrdua de l’habitatge per desnonament (lloguer i hipoteca)
 • Són ajuts personals per fer front al pagament del lloguer i/o per a fer front a les despeses de fiança i d’accés a l’habitatge que s’hagin ocasionat..
 • Import: Són variables segons el ingressos familiars i el territori on es viu… millor consultar AQUÍ
 • Termini de presentació: aquest ajut es pot demanar en qualsevol moment

 

Consultes per a problemàtiques personals.
Per a ampliar la informació o consultar una situació concreta pots utilitzar els nostres recursos:
OFICINA D’ATENCIÓ A FAMÍLIES I PERSONES
 • Ajuntament Nou Barris: Consultes advocat de l’Oficina Habitatge Nou Barris
  • Quan: cada dilluns
  • Adreça: Pl Major de Nou Barris, 1, bxs (Seu del Districte)
Hipotecados en situación límite.

Tota la documentació per a hipoteques AQUÍ

 • Consejos generales ante la imposibilidad de pagar la hipoteca
 • Documento de dación en pago en nombre de la persona afectada
 • Solicitud de justícia gratuita (abogado y procurador de oficio)
 • Modelo para recurrir la denegación de la justícia gratuita
Tota la informació a:

GUIES