Pandèmia i Habitatge: què proposa el Gobierno de España i que proposa l’Associació 500×20 per protegir la gent treballadora

La greu crisi econòmica que ja està provocant la Pandèmia del COVID-19 s’afegeix als nostres barris i ciutats amb les seqüeles mai solucionades de la crisis del 2007. A la precarietat endèmica que es viu des del 2007 s’afegeix la crisi pandèmica. Els responsables polítics sempre van darrera els esdeveniments i generalment les seves mesures responen als interessos del que han provocat les crisis i que se’n beneficien de la misèria dels altres. La nostra Associació vol expressar el nostre parer sobre tot plegat. Aquestes són les mesures desplegades de moment:

GOBIERNO de ESPAÑA (coalición PSOE-Unidas Podemos)

Sobre el Real Decreto-Ley 6-2020, de 10 marzo, adopción determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública (*1).

 • SAREB. El Consejo de Ministros ha aprovat una mesura per a evitar la declaració de fallida tècnica del Banc Dolent.
  El citat Decret en el seu article 1 permet a la Sareb continuar el seu objectiu de vendre els actius immobiliaris permetent que no s’apliqui al Banc Dolent el règim previst a la Ley de Sociedades de Capital per a la dissolució a causa de la reducció del patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social.
  Aquest Govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias continua envers aquest giny financer la política del PP. La Sareb està parasitada pel grans bancs i fons d’inversió internacionals que estan escurant-la fins que quan caduqui al 2027 totes les pèrdues, que són els guanys del voltors, hauran de ser assumides pel FROB o sigui per l’estat. El suposat Govern d’esquerres que assumeix tots els compromisos financers ruïnosos. Ni tant sols els Actius de la Sareb han servit per crear un parc públic d’habitatge a escala estatal.
  Per això, el Consejo de Ministros ha modificat l’apartat 3 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. Compte! modifica una disposició adicional.
 • Nova Moratoria de desnonaments hipotecaris de les llars acollides al Decreto-Ley 1/2013, de 14 de mayo, de “medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”.
  El Gobierno ha aprovat una nova moratòria per a més de 50.000 famílies que es troben amb la possessió del que va ser el seu habitatge però que és propietat d’una entitat financera producte d’una execució hipotecària. Amb l’article 2 aquest Decret allarga la moratòria per 4 anys i es modifica lleugerament les llars que es poden acollir. Nosaltres i un munt d’organitzacions creiem que aquesta mesura només és un cop de peu a la pilota, necessària però que no soluciona el problema de la propietat. Aquesta és la raó per la qual, un grup d’entitats vam llençar la campanya de Petición Congreso de los Diputados moratoria desahucios hipotecarios y desarrollo de la Adicional 2 del Real Decreto Ley 5/2017.
  Però de l’Adicional 2ª del Real Decreto Ley 5/17, de modificación de la Ley 1/13, que s’hauria de haver desenvolupat des de fa 2 anys i que permetria recuperar la propietat dels habitatges executats de manera fraudulenta… ni mú per part del Govern progresista. Aquí aquest Govern no recorda les Adicionals a diferència del punt Sareb que no se n’oblida si beneficia a la Banca.

Sobre el Real Decreto-Ley 8/2020 de Medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del  CORONAVIRUS de 17-03-2020  (*2).

 • Artículo 1. Concesión de un suplemento de crédito en el Presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar un Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del COVID-19. Són de moment 300 milions d’euros per reforçar plantilles de Serveis Socials i d’emergència i ajudes a llars vulnerables com:
  • g) Ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean estas de urgencia o de inserción.
 • Artículo 4. Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables. Es garanteix el subministrament bàsic d’aigua i gas de manera que les companyies no poden tallar el subministrament a famílies considerades vulnerables definides en els articles 3 y 4 del “Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos“.
 • Articles 7 al 16. Moratòria de pagaments de la hipoteca d’habitatge habitual com a conseqüència de la crisi del COVID-19. Les mesures s’aplicaran als contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària del deutor (i als fiadors i avaladors del deutor principal) es trobi en els supòsits de vulnerabilitat econòmica. Seran vulnerables les llars o qualsevol ciutadania que acabin en atur o hagi rebut una baixada d’ingressos o vendes a causa de la crisi suposadament provocada pel COVID. Amb caràcter general que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria el límit de tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (IPREM) -veure altres supòsits, aplicació al BOE a la resta d’articles.
 • Igualment per al que a la nostra entitat ens interessa autònoms i treballadors amb ERTE o ERE tindran dret a alguna prestació d’atur etc però la major part de l’economia informal rebrà un cop tant dur que difícilment trobaran solucions immediates.

  Govern de la GENERALITAT de CATALUNYA

 • La Generalitat ha modificat essencialment algunes lleis per aconseguir que la modificació del que es considera habitatge buit, la confiscació d’edificis sense acabr i la possiblitat de legalitzar determinades ocupacions. Creiem necessari donades les mancances que la nostra associació ha denunciat en  els decrets 17/2019 i del 1/2020 exigim:
  • modificar-los per assegurar la implementació del Pla de Xoc que els entitats socials estem demanant a escala estatal i autonòmica.
  • Adequació de tota la normativa catalana en aquest Pla de Xoc.

QUÈ PROPOSA 500X20!

La nostra Associació s’ha adherit al pla de xoc popular contra la crisi proposat per diverses organitzacions sindicals i socials per exigir que la crisi no es carregui sempre sobre els mateixos. Les mesures del Govern no ha tingut en compte l’enorme quantitat de llars unifamiliars que viuen en la marginalitat econòmica, llars a les grans ciutats que viuen ocupants habitatges i els més de 3 milions de llogaters que mai han tingut assegurat el dret a l’habitatge digne i assequible. És per això que a més a més del Pla de xoc unitari que servirà només per aturar ara el primer cop com associació que lluita pel dret a l’habitatge proposem:

 • Assegurar a cadascun dels ciutadans d’aquest país ingressos suficients per viure per qualsevol mitja començant per préstecs directes del Banc d’Espanya al Gobierno de Espanya dins el nou programa d’expansió monetària declarat pel BCE de 750.000 (saltar-se a la banca privada!)
 • Paralització de tots els desnonaments d’habitatge habitual en processos civils i penals sigui quina sigui la propietat. Especialment en un context com l’actual, en el qual no es pot afegir més pressió a les meses d’emergència municipals, ja normalment saturades.
 • Assegurar per la via executiva estatal de cessió obligatòria els habitatges necessaris per acabar en les llistes de emergència social posant a l’bast dels Serveis Socials dels Ajuntaments qualsevol allotjament privat buit (Sareb, hotels- aparthotels – habitatges , locals, edificis de l’esglesia Catòlica, etc) pagant un justipreu a la propietat per a la cessió temporal en anys….
 • En quan a les llars en hipoteca o processos judicials oberts:
  • Ampliar la moratòria hipotecaria del Decreto-Ley 1/2013 a totes les hipoteques sobre habitatge habitual que tinguin pendents processos judicials en qualsevol instància, és a dir, sobre hipoteques principals, subrogades a  altres entitats, novacions, segones hipoteques, cancel·lacions i firmes d’una nova. Per tant, que contempli qualsevol hipoteca d’habitatge habitual sobre la que pugui instar-se una execució hipotecària que suposi el risc de perdre-la després la subhasta. +++ INFO>>>
  • Suspensió d’execucions hipotecàries i procediments judicials ordinaris sobre habitatges habituals en curs en les diferents instàncies judicials. A més de les llars en moratòria declarada pel Govern a causa de la crisi del corona-virus entenem que és necessària la suspensió de tots els altres procediments oberts en seu judicial fins que la situació econòmica millori sensiblement i així evitar més patiment social.
  • Desenvolupar la Adicional 2ª del Real Decreto Ley 5/17 sobre recuperació de la propietat de l’habitatge habitual per les famílies afectades per la moratòria posant a l’abast de les llars afectades tota la maquinària judicial necessària per dur a terme la recuperació en els termes d’aquesta adicional. +++ INFO>>>
  • Condonació dels deutes hipotecaris, a carregar sobre els passius bancaris, de les suspensions del pagament de la hipoteca sobre habitatge habitual a causa sobrevinguda de la crisi de la pandèmia del corona-virus.
 • En quan als contractes de lloguer en el mercat privat (98%) considerats sobre habitatge habitual:
  • pròrroga forçosa de tots els contractes de lloguer en les condicions ja pactades fins a la tornada a la normalitat econòmica excepte en cassos documentats de necessitat de la propietat. Assegurar en aquest cas el reallotjament digne dels llogaters per part de l’Administració. Suspensió temporal dels articles en conflicte de la  LAU.
  • condonació dels deutes de lloguer, a càrrec de l’arrendador, sobrevinguts en habitatges habituals a causa de la crisi de la pandèmia fins que la llar superi per compte propi o de l’Estat la capacitat de pagament dels rebuts.
  • Generalització de contractes únics de lloguer, amb el vist-i-plau dels serveis jurídics de les Oficines d’habitatge, sense clàusules abusives entenent totes aquelles que van a càrrec del arrendador com l’IBI, reformes estructurals, etc.
  • Assegurar la reforma fiscal de les lleis tributaries per va:
   • Derogació de tota l’el·lusió fiscal dels arrendadors físics i jurídics i eclesiàstics (exencions+desgravacions fiscals insostenibles avui per a la Hisenda pública). Són més de 10.000 milions anuals en l’impost IRPF i el de Societats. Justicia fiscal, que els rendistes paguin més que qui treballa i no menys com passa des de fa dècades – forat fiscal estatal insostenible avui superior a 100.000 milions cada dècada.
   • Realitzar desgravacions fiscals a tots els inquilins baremant el lloguer perquè no superi el 20% de la renda disponible de la llar.
 • En quan a les llars que ocupen habitatges buits de grans tenidors, fent extensiu el Decret 17/2019 i el 1/2020 de la Generalitat de Catalunya a tot el territori nacional, legalització amb contractes socials a mida de l’economia de la llar gestionats per acords amb les Comunitats autònomes i els serveis d’Habitatge i Socials dels ajuntaments, des del moment de la declaració de l’Estat d’Alarma pel Gobierno de la Nación.

Cal un Decreto-Ley específic per l’habitatge que recolli totes les demandes de la societat civil i que asseguri en temps de crisi l’habitatge digne i assequible més que mai.

Es evident que volem l’expropiació dels grans tenidors i moltes altres reivindicacions pero avui es tracta d’assegurar més que ma el dret a l’habitatge de tothom en condicions dignes i assequibles. Que paguin els més rics, la Banca i el BCE!

Associació pel Lloguer Públic i Assequible – 500×20


Notes:

Bibliografia:

Print Friendly, PDF & Email

2 comentaris a “Pandèmia i Habitatge: què proposa el Gobierno de España i que proposa l’Associació 500×20 per protegir la gent treballadora”

Escriba aquí su comentario

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies